TÍNH NĂNG MỚI - MỞ RỘNG HỆ THỐNG THIÊN MỆNH

Đột phá Thiên Mệnh: Sau khi Thiên Mệnh đạt cấp 15, cần sử dụng 100 Phá Giới Ngọc Bài để phá vỡ Xiềng Xích Thiên Mệnh.

Sau khi phá vỡ Xiềng Xích Thiên Mệnh, mở Kích Thiên Thác Mệnh, có thể tiếp tục thăng cấp Thiên Mệnh lên đến 25. Để tăng cấp Kích Thiên Thác Mệnh, cần sử dụng Thiên Kích Đơn. Có thể đổi Thiên Mệnh Đơn sang Thiên Kích Đơn phục vụ tăng cấp.

Sau khi đạt cấp 25, để đột phá tầng Thiên Mệnh tiếp theo, cần sử dụng Đế Quân Bảo Ấn đột phá Xiềng Xích Thiên Mệnh. Sau khi đột phá, mở Thất Tinh Luyện Hồn, tăng cấp Thiên Mệnh lên tối đa 35.