TÍNH NĂNG MỚI - CHÚ LINH KIM TƯỚNG

Chủ nhân đạt level 80 mở Chú Linh Kim Tướng.
Kim Tướng mặc định mở 1 lỗ Chú Linh. Mỗi khi tăng 1 sao có tư cách mở thêm 1 Lỗ Chú Linh. Để mở Lỗ Chú Linh cần tiêu hao Khởi Linh Thạch.
Tiêu hao Tẩy Linh Thạch có thể ngẫu nhiên thay đổi chỉ số Chú Linh các lỗ. Số lượng Lỗ Chú Linh càng nhiều, cần càng nhiều Tẩy Linh Thạch. Có thể khoá các Lỗ Chú Linh khi Chú Linh để không thay đổi chỉ số các dòng chỉ định. Thuộc tính giống nhau chỉ có thể tồn toại 1 loại.

Sử dụng Chú Linh Đơn có thể thăng kim các chỉ số đã đạt phẩm Đỏ. Tăng tối đa chỉ số phẩm Đỏ có thể thăng thành phẩm Kim.

Luyện Phách:
• Sử dụng Luyện Linh Thạch có thể chắc chắn Chú Linh ra dòng Cam/Đỏ (tuỳ theo phẩm chất Luyện Linh Thạch tương ứng) cho dòng chỉ định.
• Có 2 dạng Luyện Phách:
¤ Luyện Phách ngẫu nhiên: chắc chắn ra phẩm chỉ định, nhưng ngẫu nhiên về chỉ số.
¤ Luyện Phách định hướng: sử dụng các viên Huyền Linh Thạch định hướng giúp chắc chắn ra dòng Cam/Đỏ (tuỳ theo phẩm Huyền Linh Thạch tương ứng) với dòng chỉ số chỉ định.