TIÊU ĐIỂM UPDATE 13/10

► Thời gian bảo trì: 14:00 – 14:30 ngày 13/10
► Nội dung bảo trì:

• Chủ nhân mở Ngũ Hành Thần Điện cấp 50 có thể Thăng Kim, có thể nâng cấp Kiếm Hồn bậc Thủy Trạch Linh tối đa sẽ tiến hành Thăng Kim Chủ nhân.
Sau khi Thăng Kim sẽ tiến hành trùng sinh Ngũ Hành tự động, đồng thời mở giới hạn bồi dưỡng Ngũ Hành lên Kim Tinh.
Chủ nhân sau khi Thăng Kim sẽ mở hệ thống Chú Linh, có thể tiến hành Chú Linh cho Chủ nhân. Chú Linh Chủ nhân chỉ có 1 dòng duy nhất.

Chủ nhân sau khi Thăng Kim sẽ mở Tình Duyên Kim, có thể kích duyên trang bị và trang sức Kim.

• Chủ nhân mở Ngũ Hành Thần Điện cấp 80 có thể Thăng Tử Kim, có thể nâng cấp Kiếm Hồn bậc Càn Phong Linh tối đa sẽ tiến hành Thăng Tử Kim Chủ nhân.
Sau khi Thăng Tử Kim sẽ tiến hành trùng sinh Ngũ Hành tự động, đồng thời mở giới hạn bồi dưỡng Ngũ Hành lên Tử Kim Tinh.
Sau khi thăng Tử Kim không trùng sinh Chú Linh, vẫn giữ các thuộc tính Chú Linh cũ. Mở rộng Chú Linh.
Chủ nhân sau khi Thăng Tử Kim sẽ mở Tình Duyên Kim, có thể kích duyên trang bị và trang sức Tử Kim.

• Ngoài ra, mở rộng Phó bản Chính Tuyến đến chương 70 và Phó bản Chinh Chiến thêm 13 Boss, tổng 39 Phó bản Chinh Chiến.