TIÊU ĐIỂM UPDATE 01/09

► Thời gian bảo trì: 14:00 – 14:30 ngày 01/09
► Nội dung bảo trì:

Hóa Thần Trang Bị cho phép Trang bị Kim Đặc Biệt (bộ Ma Lân, bộ Phá Diệt, bộ Tiên Ân, bộ Vạn Quân) có thể nâng cấp lên Tử Kim.

1. Điều kiện:

Điều kiện tối thiểu để mở tính năng Hóa Thần Trang Bị:
• Trang bị Kim thuộc các bộ Ma Lân, Phá Diệt, Tiên Âm, Vạn Quân
• Cường hóa đạt Lv50
• Tinh luyện đạt Lv10
• Thức tỉnh đạt Lv1
• Gộp đạt Lv1
 
2. Hiệu ứng

• Mỗi lần nâng cấp Hóa Thần, sẽ tăng các thuộc tính cơ bản.
• Khi Trang bị Hóa Thần đạt cấp 7 trở lên sẽ Chuyển hóa thành Trang bị Tử Kim.
• Mỗi bộ Trang bị khi mặc theo bộ, từ thăng Tử Kim trở lên (Hóa thần cấp 7) sẽ mở khóa Hiệu ứng Bộ.

Cập nhật: Bộ Phá Diệt khi trang bị lên tướng Ám Kim (Quan Đế) vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng Gộp Trang Bị.