SỰ KIỆN FREE ALL SERVER: TẾT TRUNG THU

► Thời gian diễn ra: 01/10 – 03/10 
► Phạm vi: Toàn  Server
► Nội dung: Hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động, nhận Bánh Trung Thu, dùng để đổi nhiều phần thưởng hấp dẫn.

• Chi tiết nhiệm vụ:

Nhiệm Vụ

Hoàn thành nhận Tích điểm

Thắng PB chính tuyến 90 lần

5

Thắng PB chính tuyến 180 lần

5

Thắng PB chính tuyến 270 lần

5

Thắng PB chính tuyến 360 lần

5

Thắng PB chính tuyến 450 lần

5

Thắng PB chính tuyến 540 lần

5

Thắng PB chính tuyến 630 lần

5

Thắng PB chính tuyến 720 lần

5

Tranh đoạt trang sức 50 lần

5

Tranh đoạt trang sức 100 lần

5

Tranh đoạt trang sức 150 lần

5

Tranh đoạt trang sức 200 lần

5

Tranh đoạt trang sức 250 lần

5

Tranh đoạt trang sức 300 lần

5

Tranh đoạt trang sức 350 lần

5

Tranh đoạt trang sức 400 lần

5

PB QĐ Đánh 10 lần

5

PB QĐ Đánh 15 lần

5

PB QĐ Đánh 20 lần

5

PB QĐ Đánh 25 lần

5

PB QĐ Đánh 30 lần

5

PB QĐ Đánh 35 lần

5

PB QĐ Đánh 40 lần

5

PB QĐ Đánh 45 lần

5

Chiến thắng đấu trường 15 lần

5

Chiến thắng đấu trường 30 lần

5

Chiến thắng đấu trường 45 lần

5

Chiến thắng đấu trường 60 lần

5

Chiến thắng đấu trường 75 lần

5

Chiến thắng đấu trường 90 lần

5

Chiến thắng đấu trường 105 lần

5

Chiến thắng đấu trường 120 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 1 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 2 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 3 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 4 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 5 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 6 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 7 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 8 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 9 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 10 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 20 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 30 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 40 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 50 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 60 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 70 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 80 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 90 lần

5

Đánh 3 lần BOSS QĐ

5

Đánh 6 lần BOSS QĐ

5

Đánh 9 lần BOSS QĐ

5

Đánh 12 lần BOSS QĐ

5

Đánh 15 lần BOSS QĐ

5

 

• Thưởng Tích điểm:

Tích điểm đạt 30

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

Tích điểm đạt 60

Trang Sức Đỏ*2,Đá Tinh Luyện Trang Sức*500

Tích điểm đạt 90

Quan Ấn-Sơ*10,Bánh Trung Thu*3

Tích điểm đạt 120

Mảnh Bảo Vật*10,Bánh Trung Thu*6

Tích điểm đạt 150

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*2,Bánh Trung Thu*9

Tích điểm đạt 200

Truyện Ký Đỏ*1,Bánh Trung Thu*12

Tích điểm đạt 250

Thỏi nạp 198k VND,Bánh Trung Thu*15

 

 

• Hoạt động đăng nhập:

Ngày

Thưởng

1/10/2020

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Trang Sức Đỏ*1

2/10/2020

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Quan Ấn-Sơ*5

3/10/2020

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Mảnh Tướng *2

 

• Tiệm đổi: 

Vật phẩm

Giá trị

Yêu cầu

Số lần đổi

Mảnh Tướng SS*50

Bánh Trung Thu*3

 

4

Mảnh Tướng SS+*50

Bánh Trung Thu*4

Chủ nhân đạt lv50 mở

4

Mảnh Tướng Trung Quân SSS*50

Bánh Trung Thu*5

Chủ nhân đạt lv55 mở

2

Mảnh Tướng Quân Sư SSS*5

Bánh Trung Thu*8

Chủ nhân đạt lv55 mở

4

Rương Chọn Tướng Tinh Tím*1

Bánh Trung Thu*2

Chủ nhân đạt lv50 mở

2

Rương Chọn Tướng Tinh Cam*1

Bánh Trung Thu*5

Chủ nhân đạt lv50 mở

2

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1

Bánh Trung Thu*12

Chủ nhân đạt lv50 mở

1

Mảnh Chiến Mã Đỏ*5

Bánh Trung Thu*8

Chủ nhân đạt lv55 mở

2

Mảnh Chiến Mã Cam*5

Bánh Trung Thu*4

Chủ nhân đạt lv55 mở

6

Rương Mảnh Ngựa Tím*5

Bánh Trung Thu*3

Chủ nhân đạt lv50 mở

6

Rương Mảnh Ngựa Lam*5

Bánh Trung Thu*2

Chủ nhân đạt lv50 mở

6

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

Bánh Trung Thu*1

Chủ nhân đạt lv50 mở

20

Vật Yêu Thích Chiến Mã Tím*20

Bánh Trung Thu*1

Chủ nhân đạt lv50 mở

20

Trang Sức Đỏ*1

Bánh Trung Thu*2

Chủ nhân đạt lv45 mở

5

Trang Sức Cam*1

Bánh Trung Thu*1

 

2

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

Bánh Trung Thu*8

 

2

Rương Truyện Ký-Cam*1

Bánh Trung Thu*2

 

10

Rương Mảnh Bảo Vật*5

Bánh Trung Thu*3

Chủ nhân đạt lv40 mở

4

Đá Tẩy Luyện*20

Bánh Trung Thu*1

Chủ nhân đạt lv40 mở

10

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*10

Bánh Trung Thu*1

Chủ nhân đạt lv40 mở

20

Mảnh Đá Hồn Luyện Cam*5

Bánh Trung Thu*3

Chủ nhân đạt lv50 mở

6

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*10

Bánh Trung Thu*1

Chủ nhân đạt lv40 mở

10

Đá Tinh Luyện-Cực*25

Bánh Trung Thu*1

 

20

Thiên Mệnh Đơn*30

Bánh Trung Thu*1

 

20

Đá Tinh Luyện Trang Sức*100

Bánh Trung Thu*1

 

20