TIÊU ĐIỂM EVENT SERVER MỚI

Tổng quát - Event server mới có:

1. Nạp Liên Tục 7 Ngày.
2. Nạp 1 Lần (Server mở từ ngày 1 đến ngày 7).
3. Hoạt Động Mở Server (Server mở từ ngày 1 đến ngày 7).

Các Tướng Quân hãy cùng Kiều xem mỗi ngày sẽ có gì nhé.

NGÀY 1

Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay 1 Thương Vân Thương.

Nạp 1 lần: Trong thời gian 7 ngày đầu của Server, nạp 1 lần đúng mức quy định nhận thưởng siêu giá trị.

Giá Ingame

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương chọn Trang sức cam *2

Trang Sức EXP-Vàng *6

Sách Kinh nghiệm Cao cấp *10

279,000

200,000

Rương Chọn Trang Bị Cam *2

Sách EXP-Tốt *20

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *160

529,000

400,000

Rương chọn Tướng SS+ *1

Sách EXP-Tốt *40

Võ hồn *6000

1,049,000

800,000

Rương chọn Tướng SSS *1

Rương Chọn Trang Bị Cam *2

Tiến Cấp Đơn *3000

♦ Hoạt động Sever mở ngày 1:
Đăng nhập ngày 1 nhận ngay 100 NB, Bánh Bao*2.

• Phúc Lợi Ngày:

Tích lũy nạp 330,000VND

Tích lũy nạp 1000 NB

Chiêu Mộ Danh Tướng Lệnh *10

Rượu Ngon *2

Tích lũy nạp 660,000VND

Tích lũy nạp 2000 NB

Rương chọn tướng SS+ *1

Bánh Bao*2

 

Đạt Level 30

NB *200

 

Tổng lực chiến đạt 8 Vạn

NB *200

• Phó Bản Chính Tuyến:

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 2

Bạc *2Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 4

Bạc *4Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 6

Bạc *6Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 8

Bạc *8Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 10

Bạc *10Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 12

Bạc *12Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 14

Bạc *14Vạn

Vượt ải Chính Tuyến-Chương 16

Bạc *16Vạn

Level đạt 20

Võ Hồn *100

Level đạt 25

Võ Hồn *150

Level đạt 30

Võ Hồn *200

• Cường Hóa Trang Bị:

Tất cả trang bị cường hóa đến lv30

Bạc *5Vạn

Tất cả trang bị cường hóa đến lv40

Bạc *6Vạn

Tất cả trang bị cường hóa đến lv50

Bạc *7Vạn

Tất cả trang bị cường hóa đến lv60

Bạc *8Vạn

Ra trận 2 Tướng Cam

Sách EXP-Trung *5

Ra trận 3 Tướng Cam

Sách EXP-Trung *10

Ra trận 4 Tướng Cam

Sách EXP-Cao *5

Rút Tướng-Cao 10 lần

Chiêu Mộ Thần Tướng Lệnh *1

Rút Tướng-Cao 20 lần

Chiêu Mộ Thần Tướng Lệnh *2

Rút Tướng-Cao 30 lần

Chiêu Mộ Thần Tướng Lệnh *3

• Mua Nửa Giá: 

Bộ Trang Bị Lam

400

Giá gốc 800 NB

 

NGÀY 2

Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay 1 Thương Vân Khôi.

♦ Nạp 1 lần:

  Giá Ingame

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

NB *1000

Tiến Cấp Đơn *1000

279,000

200,000

NB *2000

Trang Sức EXP-Vàng *12

529,000

400,000

Rương chọn trang sức cam *6

Đá Tinh Luyện Trang Sức *500

1,049,000

800,000

Rương chọn trang sức cam *8

Đá Tinh Luyện Trang Sức *1200

1,999,000

1,700,000

Rương chọn Trang Sức Đỏ *4

Đá Tinh Luyện Trang Sức *2000

2,199,000

2,000,000

Rương chọn Trang Sức Đỏ *5

Đá Tinh Luyện Trang Sức *2500

♦ Hoạt động Sever mở ngày 2:
Đăng nhập ngày 2 nhận 150 NB, Rượu Ngon *2.

• Phúc Lợi Ngày:

Tích lũy nạp 990,000VND

Rương Mảnh Trang Sức-Cam *12

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

Tích lũy nạp 1,320,000VND

Trang Sức Cam Chọn *6

Bánh Bao *5

Rượu Ngon *5

Level đạt 38

NB *300

Tổng lực chiến đạt 18 Vạn

NB *300

• Đấu Trường:

Cao nhất đạt hạng 1

Thiên Mệnh Đơn *200

Cao nhất đạt hạng 3

Danh Vọng *3000

Cao nhất đạt hạng 10

Thiên Mệnh Đơn *150

Cao nhất đạt hạng 30

Danh Vọng *2000

Cao nhất đạt hạng 100

Thiên Mệnh Đơn *100

Cao nhất đạt hạng 500

Danh Vọng *1000

Cao nhất đạt hạng 1000

Thiên Mệnh Đơn *50

Cao nhất đạt hạng 3000

Danh Vọng *500

• Đoạt Bảo Vật:

Ghép 10 bảo vật

Trang Sức EXP Bạc *5

Ghép 20 bảo vật

Rượu Ngon *2

Ghép 5 bảo vật tím

Trang Sức EXP Vàng *3

Ghép 10 bảo vật tím

Rượu Ngon *5

Ghép 5 bảo vật cam

Rương Bảo Vật Cam *10

Ghép 10 bảo vật cam

Rương Bảo Vật Cam *20

• Mua Nửa Giá:

Lệnh Chiêu Mộ-Cao *10

1500

Giá gốc 3000 NB

 

NGÀY 3

Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay 1 Thương Vân Khải.

Nạp 1 lần:

Giá Ingame

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương chọn mảnh bảo vật *5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *40

279,000

200,000

Bộ Bách Thắng *1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *160

529,000

400,000

Bộ Thương Vân *1

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *80

1,049,000

800,000

Bộ Long Văn *1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *600

1,999,000

1,700,000

Rương chọn Trang Sức Đỏ *4

Đá Tinh Luyện Trang Sức *2000

2,199,000

2,000,000

Bộ Vương Đạo *1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *1500

♦ Hoạt động Sever mở ngày 3:
Đăng nhập ngày 3 nhận 200 NB, Đá Tinh Luyện Sơ *50.

• Phúc Lợi Ngày:

Tích lũy nạp 1,650,000 VND

Mảnh Bảo vật *5

Đá tiến cấp Bảo vật *40

Rượu Ngon *2

Tích lũy nạp 1,980,000 VND

Mảnh Bảo vật *10

Đá tiến cấp Bảo vật *60

Rượu Ngon *5

Level đạt 42

NB *400

Tổng lực chiến đạt 28 Vạn

NB *400

• Bình Loạn:

Vượt ải xích bích chiến 1-1

Mảnh bảo vật *1

Vượt ải xích bích chiến 1-3

Đá tiến cấp bảo vật *10

Vượt ải xích bích chiến 1-5

Mảnh bảo vật *2

Vượt ải xích bích chiến 1-7

Đá tiến cấp bảo vật *20

Vượt ải xích bích chiến 2-1

Mảnh bảo vật *2

Vượt ải xích bích chiến 2-3

Đá tiến cấp bảo vật *30

• Tinh Luyện Trang Bị:

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv1

Đá Tinh Luyện-Sơ *50

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv2

Đá Tinh Luyện-Trung *50

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv3

Đá Tinh Luyện-Cao *30

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv4

Đá Tinh Luyện-Tốt *30

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv5

Đá Tinh Luyện-Tốt *40

24 món trang bị ra trận tinh luyện đạt lv6

Đá Tinh Luyện-Tốt *50

Trang bị tinh luyện cao nhất đến lv6

Đá Tinh Luyện-Cao *30

Trang bị tinh luyện cao nhất đến lv8

Đá Tinh Luyện-Tốt *30

Trang bị tinh luyện cao nhất đến lv10

Đá Tinh Luyện-Tốt *50

Trang bị tinh luyện cao nhất đến lv12

Đá Tinh Luyện-Tốt *80

• Mua Nửa Giá:

Đá Tinh Luyện-Tốt *200

2000

Giá gốc 4000 NB

 

NGÀY 4

Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay 1 Thương Vân Ngoa.

Nạp 1 lần:

Giá Ingame

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *2

Tiến Cấp Đơn *1000

279,000

200,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *4

Sách EXP-Tốt *20

529,000

400,000

Rương Tướng Tinh Cam Tùy Chọn *1

Thiên Mệnh Đơn *300

1,049,000

800,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *12

Thiên Mệnh Đơn *600

1,999,000

1,700,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *18

Thiên Mệnh Đơn *1000

2,199,000

2,000,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *22

Thiên Mệnh Đơn *1200

Hoạt động Sever mở ngày 4:
Đăng nhập ngày 4 nhận 250 NB, Thiên Mệnh Đơn *50.

• Phúc Lợi Ngày:

Tích lũy nạp 2,640,000 VND

Thiên Mệnh Đơn *500

Tiến cấp đơn *500

Tích lũy nạp 3,330,000 VND

Thiên Mệnh Đơn *1000

Tiến cấp đơn *1000

Level đạt 44

NB *500

Tổng lực chiến đạt 48 Vạn

NB *500

• Tăng Bậc Võ Tướng:

Tất cả Võ tướng tiến cấp đến +1

Lệnh Tạo Mới *5

Tất cả Võ tướng tiến cấp đến +2

Lệnh Tạo Mới *10

Tất cả Võ tướng tiến cấp đến +3

Lệnh Tạo Mới *15

Tất cả Võ tướng tiến cấp đến +4

Lệnh Tạo Mới *20

Võ tướng tiến cấp cao nhất đến +3

Tiến Cấp Đơn *200

Võ tướng tiến cấp cao nhất đến +4

Tiến Cấp Đơn *300

Võ tướng tiến cấp cao nhất đến +5

Tiến Cấp Đơn *400

Võ tướng tiến cấp cao nhất đến +6

Tiến Cấp Đơn *500

• Tiến Cấp Bảo Vật:

Bảo vật cả đội có 2 thuộc tính

Mảnh bảo vật *2

Bảo vật cả đội có 3 thuộc tính

Đá tẩy luyện *15

Bảo vật cả đội có 4 thuộc tính

Mảnh bảo vật *3

Bảo vật cả đội có 5 thuộc tính

Đá tẩy luyện *20

Bảo vật cả đội có 6 thuộc tính

Mảnh bảo vật *5

Bảo vật cả đội có 7 thuộc tính

Đá tẩy luyện *25

Tổng cộng tẩy luyện 20 lần

Đá tẩy luyện *20

Tổng cộng tẩy luyện 30 lần

Đá tẩy luyện *20

Tổng cộng tẩy luyện 40 lần

Đá tẩy luyện *20

• Mua Nửa Giá:

Đá tiến cấp bảo vật *80

2000

Giá gốc 4000 NB

 

NGÀY 5

♦ Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay Thiên Mệnh Đơn *100. Đặc biệt nạp tích lũy 5 ngày nhận 1 bộ trang bị Long Văn.

♦ Nạp 1 lần:

Giá IAP

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương chọn mảnh bảo vật *5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Trung *200

279,000

200,000

Rương chọn mảnh bảo vật *10

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *50

529,000

400,000

Rương chọn mảnh bảo vật *15

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *100

1,049,000

800,000

Rương chọn mảnh bảo vật *20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *200

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao *50

1,999,000

1,700,000

Quan Ấn-Sơ *50

Thành Tích *1200

2,199,000

2,000,000

Quan Ấn-Sơ *60

Thành Tích *1600

♦ Hoạt động Sever mở ngày 5:
Đăng nhập ngày 5 nhận 300 NB, Lệnh Tạo Mới *30.

• Phúc Lợi Ngày:

Level đạt 46

NB *600

Tổng lực chiến đạt 68 Vạn

NB *600

Tích lũy nạp 3,960,000 VND

Mảnh Bảo vật *15

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *80

Tích lũy nạp 4,950,000 VND

Mảnh Bảo vật *20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *100

• Tam Quốc Vô Song:

Leo tháp tích lũy 40 sao

Rương mảnh trang bị cam *2

Leo tháp tích lũy 45 sao

Rương mảnh trang bị cam *2

Leo tháp tích lũy 50 sao

Rương mảnh trang bị cam *3

Leo tháp tích lũy 55 sao

Rương mảnh trang bị cam *3

Leo tháp tích lũy 60 sao

Rương mảnh trang bị cam *5

Leo tháp tích lũy 65 sao

Rương mảnh trang bị cam *5

Leo tháp tích lũy 70 sao

Rương mảnh trang bị cam *10

Tạo mới phó bản 3 lần

Tinh Hoa Trang Bị *10

Đá Tinh Luyện-Tốt *10

Tạo mới phó 5 lần

Tinh Hoa Trang Bị *20

Đá Tinh Luyện-Tốt *15

Tạo mới phó 7 lần

Tinh Hoa Trang Bị *30

Đá Tinh Luyện-Tốt *20

• Thiên Mệnh Tướng:

Toàn thể Thiên mệnh Lv1

Thiên mệnh đơn *50

Toàn thể Thiên mệnh Lv2

Thiên mệnh đơn *100

Toàn thể Thiên mệnh Lv3

Thiên mệnh đơn *200

Toàn thể Thiên mệnh Lv4

Thiên mệnh đơn *300

Toàn thể Thiên mệnh Lv5

Thiên mệnh đơn *500

Thiên mệnh cao nhất Lv5

Thiên mệnh đơn *200

Thiên mệnh cao nhất Lv6

Thiên mệnh đơn *300

• Mua Nửa Giá:

Đá tinh luyện trang sức *1000

5000

Giá gốc 2500 NB

 

NGÀY 6

♦ Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay Rương Mảnh Bảo Vật *10.

♦ Nạp 1 lần:

Giá IAP

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương Chọn Trang Sức Cam *3

Trang Sức EXP-Vàng *6

279,000

200,000

Rương Chọn Trang Sức Cam *6

Trang Sức EXP-Vàng *12

529,000

400,000

Rương Chọn Trang Sức Đỏ *1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *300

Quan Ấn-Sơ *12

1,049,000

800,000

Rương Chọn Trang Sức Đỏ *1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *500

Quan Ấn-Sơ *25

1,999,000

1,700,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *18

Đá Tinh Luyện Trang Sức *3000

Trang Sức EXP Vàng *20

2,199,000

2,000,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *22

Đá Tinh Luyện Trang Sức *4000

Trang Sức EXP Vàng *25

♦ Hoạt động Sever mở ngày 6:
Đăng nhập ngày 6 nhận 350 NB, Lệnh Tạo Mới *30.

• Phúc Lợi Ngày:

Tổng lực đạt 88 Vạn

NB *800

Tích lũy nạp 6,600,000 VND

Rương Chọn Trang Sức Đỏ *3

Đá Tinh Luyện Trang Sức *2000

Tích lũy nạp 9,900,000 VND

Truyện Ký-Đỏ Tùy Chọn *3

Truyện Ký-Cam Tùy Chọn *6

Truyện Ký-Tím Tùy Chọn *20

Tích lũy nạp 4,950,000 VND

Mảnh Bảo Vật *20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật *100

• Chiêu Binh Mãi Mã:

Mua tích lũy tiệm thần tướng 5 lần

Võ Hồn *50

Mua tích lũy tiệm thần tướng 10 lần

Võ Hồn *100

Mua tích lũy tiệm thần tướng 20 lần

Võ Hồn *150

Mua tích lũy tiệm thần tướng 30 lần

Võ Hồn *200

Mua tích lũy tiệm thần tướng 50 lần

Võ Hồn *300

Mua tích lũy tiệm công huân 5 lần

Công Huân *500

Mua tích lũy tiệm công huân 10 lần

Công Huân *1000

Mua tích lũy tiệm công huân 20 lần

Công Huân *1500

Mua tích lũy tiệm công huân 30 lần

Công Huân *2000

Mua tích lũy tiệm công huân 50 lần

Công Huân *3000

• Lương Tướng Khí Lợi:

Tích lũy tạo mới tiệm Thần Tướng 10 lần

Lệnh Tạo Mới *5

Tích lũy tạo mới tiệm Thần Tướng 30 lần

Lệnh Tạo Mới *10

Tích lũy tạo mới tiệm Thần Tướng 50 lần

Lệnh Tạo Mới *15

Tích lũy tạo mới tiệm Thần Tướng 80 lần

Lệnh Tạo Mới *20

Tích lũy tạo mới tiệm Thần Tướng 120 lần

Lệnh Tạo Mới *25

Tất cả trang sức tinh luyện đến lv1

Đá tinh luyện trang sức *30

Tất cả trang sức tinh luyện đến lv2

Đá tinh luyện trang sức *50

Tất cả trang sức tinh luyện đến lv3

Đá tinh luyện trang sức *100

Trang sức tinh luyện cao nhất đến lv3

Đá tinh luyện trang sức *30

Trang sức tinh luyện cao nhất đến lv4

Đá tinh luyện trang sức *50

Trang sức tinh luyện cao nhất đến lv5

Đá tinh luyện trang sức *100

• Mua Nửa Giá:

Truyện ký cam *5

2500

Giá gốc 5000 NB

 

NGÀY 7

♦ Nạp liên tục 7 ngày: Nạp đúng gói 129,000VND (Tương đương 100,000VND Web) nhận ngay Rương Truyện Ký-Cam (Tự chọn) *5.

♦ Nạp 1 lần:

Giá IAP

Giá Webpay

Phần quà

22,000

20,000

NB *300

Bánh Bao *2

Rượu Ngon *2

129,000

100,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *2

Đá Tinh Luyện Trang Sức *200

279,000

200,000

Rương Chọn Mảnh Tướng *4

Tiến Cấp Đơn *2000

Sách EXP-Tốt *5

529,000

400,000

Truyện Ký Tím *20

Truyện Ký Cam *4

1,049,000

800,000

Truyện Ký Đỏ *2

Truyện Ký Cam *8

Quà Chọn Tướng Tinh Cam *1

1,999,000

1,700,000

Truyện Ký Đỏ *4

Truyện Ký Cam *12

Quà Chọn Tướng Tinh Cam *2

2,199,000

2,000,000

Truyện Ký Đỏ *5

Truyện Ký Cam *15

Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ *1

♦ Hoạt động Sever mở ngày 6:
Đăng nhập ngày 7 nhận 500 NB, Bánh Bao *5, Rượu Ngon *5.

• Phúc Lợi Ngày:

Level đạt 50

NB *1000

Tổng lực chiến đạt 118 Vạn

NB *1000

Tích nạp 13,200,000 VND

Rương Chọn Trung Quân SSS *1

Mảnh Đá Hồn Luyện *30

Truyện Ký-Tím Tùy Chọn *20

Tích nạp 16,500,000 VND

Hình Thiên Cơ Quân Sư *1

Rương Truyện Ký Đỏ *4

• Mua Ở Cửa Hàng:

Trong tiệm trang bị dùng 1000 Hồn Tinh Thạch

Hồn Tinh Thạch *200

Trong tiệm trang bị dùng 1000 Hồn Tinh Thạch

Hồn Tinh Thạch *300

Trong tiệm Danh Vọng dùng 1000 Danh Vọng

Danh Vọng *200

Trong tiệm Danh Vọng dùng 2000 Danh Vọng

Danh Vọng *300

trong tiệm Thần Tướng Dùng 1000 Võ Hồn

Võ Hồn *200

trong tiệm Thần Tướng Dùng 2000 Võ Hồn

Võ Hồn *300

Trong tiệm công huân dùng 1000 công huân

Công Huân *200

Trong tiệm công huân dùng 2000 công huân

Công Huân *300

Trong tiệm thường dùng 1000 NB

NB *200

Trong tiệm thường dùng 2000 NB

NB *300

• Đột Phá Phó Bản:

Vượt ải Phó Bản Chính Tuyến-Chương 20

Bạc *180000

Vượt ải Phó Bản Chính Tuyến-Chương 20

Bạc *200000

Vượt ải Phó Bản Chính Tuyến-Chương 22

Bạc*250000

Vượt ải Phó Bản Chính Tuyến-Chương 28

Bạc *280000

Vượt ải Phó Bản Chính Tuyến-Chương 30

Bạc *300000

Leo tháp tinh anh khiêu chiến ải 5

Chiến Hồn Tinh Thạch *500

Leo tháp tinh anh khiêu chiến ải 6

Chiến Hồn Tinh Thạch *1000

Leo tháp tinh anh khiêu chiến ải 7

Chiến Hồn Tinh Thạch *2000

• Mua Nửa Giá:

Rương Chọn Tướng  SS+

2400

Giá gốc 4800 NB