SỰ KIỆN: NHẤT PHƯƠNG TAM QUỐC – VUI GỘP CHIẾN KHU (02/03)

NHẤT PHƯƠNG TAM QUỐC – VUI GỘP CHIẾN KHU

Mừng sự kiện gộp server 27/04, hình thành chiến khu, Song Kiều ra mắt chuỗi Event Gộp Server cho các chủ nhân SV được gộp: Event gộp server sẽ diễn ra trong 7 ngày.

♦ Ngày 1

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

Vàng*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*3, Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

2

529000 VND

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*6, Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

2

1049000 VND

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*12, Bánh Bao*25, Rượu Ngon*25

2

1999000 VND

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*24

3

2199000 VND

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*30

3

Nhiệm vụ Phó Bản Chính Tuyến:

Thắng Phó bản chính tuyến 80 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Thắng Phó bản chính tuyến 160 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Thắng Phó bản chính tuyến 240 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Thắng Phó bản chính tuyến 320 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Thắng Phó bản chính tuyến 400 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Thắng Phó bản chính tuyến 480 lần

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*3, Món yêu thích của Chiến Mã Tím*20

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*1

NB*500

40

 

Rương Mảnh Ngựa-Cam*1

NB*240

80

giảm 40%

Rương Mảnh Ngựa-Tím*1

NB*180

80

giảm 40%

Rương Mảnh Ngựa-Lam*1

NB*120

80

giảm 40%

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*5

NB*250

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Tím*10

NB*250

200

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Lam*50

NB*250

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Lục*100

NB*250

100

giảm 50%

Bạc*100000

NB*50

100

giảm 50%

Mảnh Trục Lôi*1

Mảnh Ngạo Hàn*1

400

 

Mảnh Ngạo Hàn*1

Mảnh Trục Lôi*1

400

 

Mảnh Truy Mộng*1

Mảnh Đạp Thanh*1

400

 

Mảnh Đạp Thanh*1

Mảnh Truy Mộng*1

400

 

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*10

Mảnh Đằng Điệm*1

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*10

Mảnh Đạp Thanh*1

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*10

Mảnh Truy Mộng*1

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*10

Mảnh Ngạo Hàn*1

100

giảm 50%

Món yêu thích của Chiến Mã Cam*10

Mảnh Trục Lôi*1

100

giảm 50%

Mua nửa giá:

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*10

Vàng*6000

1

giảm 50%

 

♦ Ngày 2:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

NB*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*2, Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

2

529000 VND

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*5, Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

2

1049000 VND

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*10, Bánh Bao*25, Rượu Ngon*25

3

1999000 VND

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*21

6

2199000 VND

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*25

6

Nhiệm vụ Quần hùng tranh bá:

Thắng Quần hùng tranh bá 3 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Thắng Quần hùng tranh bá 6 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Thắng Quần hùng tranh bá 9 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Thắng Quần hùng tranh bá 12 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Thắng Quần hùng tranh bá 15 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Thắng Quần hùng tranh bá 18 lần

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*3, Linh Kiện-Cao*20

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Thần-Mảnh Côn*1

NB*600

60

 

Thần-Mảnh Viêm Long*1

NB*600

60

 

Thần-Mảnh Tuyết Hống*1

NB*600

60

 

Rương Thú Cơ Quan Cam*1

NB*400

80

 

Mảnh Khiếu Thiên Lang*1

NB*240

40

 

Mảnh Phong Tước*1

NB*160

40

 

Linh Kiện-Sơ*100

NB*250

10

giảm 50%

Linh Kiện-Trung*50

NB*250

10

giảm 50%

Linh Kiện-Cao*20

NB*250

20

giảm 50%

Mặc Gia Thiết*25

NB*250

20

giảm 50%

Xu*100000

NB*50

100

giảm 50%

Mặc Gia Thiết*60

Thần-Mảnh Tuyết Hống*1

100

giảm 50%

Linh Kiện-Đỉnh*12

Thần-Mảnh Tuyết Hống*1

100

giảm 50%

Mặc Gia Thiết*60

Thần-Mảnh Viêm Long*1

100

giảm 50%

Linh Kiện-Đỉnh*12

Thần-Mảnh Viêm Long*1

100

giảm 50%

Mặc Gia Thiết*60

Thần-Mảnh Côn*1

100

giảm 50%

Linh Kiện-Đỉnh*12

Thần-Mảnh Côn*1

100

giảm 50%

Mua nửa giá:

Rương Chọn Cơ Quan Thú-Vàng*10

Vàng*6000

1

Giảm 50%

 

♦ Ngày 3:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

NB*300, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

NB*888, Rương Truyện Ký-Đỏ*1, Đá Luyện Trang Bị-Cực*150

5

529000 VND

Rương Truyện Ký-Đỏ*2, Rương Truyện Ký-Cam*5, Giản*2000

5

1049000 VND

Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Rương Truyện Ký-Cam*8

5

1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30, Đạo cụ Thức tỉnh Cam*3, Quan Ấn-Trung*20

3

1999000 VND

Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*16

3

2199000 VND

Rương Truyện Ký-Đỏ*12, Rương Truyện Ký-Cam*20

3

2199000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*9, Linh Kiện-Cực*200, Mặc Gia Thiết*300

3

Nạp tích lũy:

Nạp tích lũy Phần quà Số lần

330000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Linh Kiện-Cực*10, Mặc Gia Thiết*25

1

990000 VND

Quan Ấn-Trung*10, Rương chọn Tướng Tinh Cam*2

1

1980000 VND

Quan Ấn Trung*10, Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2, Truyện Ký Cam*10

1

4950000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Truyện Ký-Đỏ*6

1

13200000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*8

1

Nhiệm vụ Boss quân đoàn:

Khiêu chiến Boss quân đoàn 5 lần

Truyện Ký Tím*1

Khiêu chiến Boss quân đoàn 10 lần

Truyện Ký Tím*2

Khiêu chiến Boss quân đoàn 15 lần

Truyện Ký Tím*3

Khiêu chiến Boss quân đoàn 20 lần

Truyện Ký Cam*1

Khiêu chiến Boss quân đoàn 25 lần

Truyện Ký Cam*2

Khiêu chiến Boss quân đoàn 30 lần

Truyện Ký Đỏ*1

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Quan Ấn-Sơ*5

NB*500

8

giảm 50%

Truyện Ký Đỏ*1

NB*2000

3

giảm 50%

Truyện Ký Cam*1

NB*500

6

giảm 50%

Truyện Ký Tím*5

NB*500

6

giảm 50%

Mua nửa giá:

Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ

NB*4500

1

Giảm 50%

 

♦ Ngày 4:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

NB*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

129000 VND

NB*888, Tiến Cấp Đơn*500, Đá Tinh Luyện-Cực*150

1

279000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2, Tiến Cấp Đơn*1000

2

529000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*4, Bánh Bao*8, Rượu Ngon*8

2

1049000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*12, Bánh Bao*15, Rượu Ngon*15

4

1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*26

6

2199000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*30

6

Nhiệm vụ Xích bích chiến:

Thắng Xích Bích Chiến 2 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Thắng Xích Bích Chiến 4 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Thắng Xích Bích Chiến 6 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Thắng Xích Bích Chiến 8 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Thắng Xích Bích Chiến 10 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Thắng Xích Bích Chiến 12 lần

Rương Mảnh Tướng Đỏ*3, Tiến Cấp Đơn*150

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Rương Mảnh Thiên Cơ Quân Sư*1

NB*500

40

 

Tiến Cấp Đơn*1000

NB*600

15

giảm 40%

Sách EXP-Cực*5

NB*250

20

giảm 50%

Đá Tinh Luyện-Cực*100

NB*1200

20

giảm 40%

Thiên Mệnh Đơn*200

NB*1500

30

giảm 50%

Trang Sức Đỏ*1

NB*720

20

giảm 40%

Đá Tinh Luyện Trang Sức*200

NB*600

15

giảm 40%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Lam*5

NB*370

15

giảm 50%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*2

NB*680

15

giảm 50%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*1

NB*1200

15

giảm 50%

Thức Tỉnh Đơn*100

NB*150

100

giảm 50%

Mảnh Bảo Vật-Quân Sư*1

NB*180

200

giảm 40%

Rương Đá Bảo Vật*10

NB*300

100

giảm 40%

Tẩy Luyện Thạch*10

NB*180

50

giảm 40%

Đá C.Hóa Bảo Vật-Cực*10

NB*250

200

giảm 50%

Mua nửa giá:

Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*10

NB*6000

1

giảm 50%

 

♦ Ngày 5:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

NB*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

NB *888, Mảnh Bảo Vật*15, Đá Tiến Cấp Bảo Vật*50

2

529000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng*4, Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*1, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cực*300

2

1049000 VND

Rương Trang Sức Đỏ*8, Đá Tinh Luyện Trang Sức*800

4

1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30, Đạo cụ Thức tỉnh Cam*3, Quan Ấn-Trung*20

6

2199000 VND

Trang Sức Đỏ*15, Đá Hồn Luyện*2, Trang Sức EXP-Vàng*100

6

Nhiệm vụ Phó bản Quân Đoàn:

Thắng Phó bản quân đoàn 7 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*1

Thắng Phó bản quân đoàn 14 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*2

Thắng Phó bản quân đoàn 21 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*3

Thắng Phó bản quân đoàn 28 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*1

Thắng Phó bản quân đoàn 35 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*2

Thắng Phó bản quân đoàn 42 lần

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*1

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Đạo Cụ Thức Tỉnh Lam*5

375

5

Giảm 50%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*2

680

5

Giảm 50%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*1

1210

5

Giảm 50%

Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*1

4910

5

Giảm 50%

Rương Mảnh Bảo Vật*10

1500

5

Giảm 50%

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40

1000

10

Giảm 50%

Mua nửa giá:

Rương Truyện Ký Đỏ*2

NB*4000

1

Giảm 50%

 

Ngày 6:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

NB*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

Mảnh Trang Sức Đỏ*2, Trang Sức EXP Bạc*50

2

529000 VND

Mảnh Trang Sức Đỏ*5, Trang Sức EXP Vàng*25

2

1049000 VND

Rương Trang Sức Kim*4, Đá Tinh Luyện Trang Sức*800

4

1999000 VND

Rương Chọn Trang Sức Kim*8, Đá Tinh Luyện Trang Sức*1600, Trang sức EXP Vàng*100

6

2199000 VND

Rương chọn Trang Sức Kim*10, Hồn Trang sức Vàng*1

6

Nhiệm vụ Diễn võ tranh bá:

Đấu Trường Thắng 10 lần

Rương Mảnh Trang Sức Cam*1, Trang Sức EXP Bạc*10

Đấu Trường Thắng 20 lần

Rương Mảnh Trang Sức Cam*1, Trang Sức EXP Bạc*10

Đấu Trường Thắng 30 lần

Rương Mảnh Trang Sức Cam*1, Trang Sức EXP Bạc*15

Đấu Trường Thắng 40 lần

Rương Mảnh Trang Sức Cam*1, Trang Sức EXP Bạc*15

Đấu Trường Thắng 50 lần

RươngMảnh Trang Sức Đỏ*1, Trang Sức EXP Bạc*20

Đấu Trường Thắng 60 lần

RươngMảnh Trang Sức Đỏ*1, Trang Sức EXP Bạc*20

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Mảnh Trang Sức Đỏ*1

NB*600

6

giảm 50%

Trang Sức Cam*1

NB*500

10

giảm 50%

Trang Sức EXP Vàng*5

NB*100

10

giảm 80%

Trang Sức EXP Bạc*25

NB*100

10

giảm 80%

Đá Tinh Luyện Trang Sức*100

NB*100

20

giảm 80%

Mua nửa giá:

Hồn Trang Sức Vàng*1

NB*6000

1

Giảm 50%

 

Ngày 7:

Ưu đãi mỗi ngày:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

22000 VND

Vàng*666, Bánh Bao*3, Rượu Ngon*3

1

279000 VND

Rương Kim Trang Linh*100, Kim Trang Hồn*1

4

529000 VND

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*4, Đá Luyện Trang Bị-Cực*150

4

1049000 VND

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*8, Đá Luyện Trang Bị-Cực*300

4

1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30, Đạo cụ Thức tỉnh Cam*3, Quan Ấn-Trung*20

4

2199000 VND

Rương Kim Trang Linh*800, Kim Trang Hồn*8

4

Nhiệm vụ Tranh đoạt Trang Sức:

Tranh Đoạt Trang Sức 15 lần

Đá Luyện Trang Bị-Cực*15

Tranh Đoạt Trang Sức 30 lần

Đá Luyện Trang Bị-Cực*15

Tranh Đoạt Trang Sức 45 lần

Đá Luyện Trang Bị-Cực*15

Tranh Đoạt Trang Sức 60 lần

Đá Luyện Trang Bị-Cực*15

Tranh Đoạt Trang Sức 75 lần

Đá Thức Tỉnh*2

Tranh Đoạt Trang Sức 90 lần

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1

Tiệm chiết khấu:

Vật phẩm Nguyên liệu Số lần Chiết khấu

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1

NB*1000

6

giảm 50%

Đá Thức Tỉnh*5

NB*1500

6

giảm 50%

Đá Luyện Trang Bị-Cực*50

NB*300

10

giảm 80%

Bạc*1000000

NB*200

10

giảm 80%

Mua nửa giá:

Kim Trang Hồn*2

NB*2000

1

giảm 80%