SỰ KIỆN TOÀN SERVER – LỄ GIÁNG SINH

► Thời gian diễn ra: 24/12/2020 – 26/12/2020

► Phạm vi: All Server

► Nội dung: Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến phó bản chính tuyến, tranh đoạt trang sức, phó bản quân đoàn, đấu trường, xích bích chiến, diệt phỉ, boss quân đoàn để tích điểm. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành nhận 5 điểm năng động. Tối đa 275 điểm 1 ngày.

♦ Tích điểm:

Tích điểm Phần quà

30 điểm

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

60 điểm

Trang Sức Đỏ*2,Đá Tinh Luyện Trang Sức*500

90 điểm

Quan Ấn-Sơ*10,Đạo cụ event*3

120 điểm

Mảnh Bảo Vật*10,Đạo cụ event*6

150 điểm

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*2,Đạo cụ event*9

200 điểm

Truyện Ký Đỏ*1,Đạo cụ event*12

250 điểm

Thỏi Nạp 198,000 VND,Đạo cụ event*15

♦ Quà đăng nhập:

Nhiệm vụ

Thưởng

Đăng nhập ngày 1

Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Trang Sức Đỏ

Đăng nhập ngày 2

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Quan Ấn-Sơ*5

Đăng nhập ngày 3

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Mảnh Tướng *2

♦ Nhiệm vụ Phó bản chính tuyến:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Thắng PB chính tuyến 90 lần

5

Thắng PB chính tuyến 180 lần

5

Thắng PB chính tuyến 270 lần

5

Thắng PB chính tuyến 360 lần

5

Thắng PB chính tuyến 450 lần

5

Thắng PB chính tuyến 540 lần

5

Thắng PB chính tuyến 630 lần

5

Thắng PB chính tuyến 720 lần

5

♦ Nhiệm vụ Tranh đoạt trang sức:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Tranh đoạt trang sức 50 lần

5

Tranh đoạt trang sức 100 lần

5

Tranh đoạt trang sức 150 lần

5

Tranh đoạt trang sức 200 lần

5

Tranh đoạt trang sức 250 lần

5

Tranh đoạt trang sức 300 lần

5

Tranh đoạt trang sức 350 lần

5

Tranh đoạt trang sức 400 lần

5

♦ Nhiệm vụ Phó bản quân đoàn:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

PB QĐ Đánh 10 lần

5

PB QĐ Đánh 15 lần

5

PB QĐ Đánh 20 lần

5

PB QĐ Đánh 25 lần

5

PB QĐ Đánh 30 lần

5

PB QĐ Đánh 35 lần

5

PB QĐ Đánh 40 lần

5

PB QĐ Đánh 45 lần

5

♦ Nhiệm vụ chiến thắng đấu trường:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Chiến thắng đấu trường 15 lần

5

Chiến thắng đấu trường 30 lần

5

Chiến thắng đấu trường 45 lần

5

Chiến thắng đấu trường 60 lần

5

Chiến thắng đấu trường 75 lần

5

Chiến thắng đấu trường 90 lần

5

Chiến thắng đấu trường 105 lần

5

Chiến thắng đấu trường 120 lần

5

♦ Nhiệm vụ Xích bích:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Vượt ải xích bích chiến 1 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 2 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 3 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 4 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 5 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 6 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 7 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 8 lần

5

Vượt ải xích bích chiến 9 lần

5

♦ Nhiệm vụ Diệt phỉ:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Khiêu chiến diệt phỉ 10 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 20 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 30 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 40 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 50 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 60 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 70 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 80 lần

5

Khiêu chiến diệt phỉ 90 lần

5

♦ Nhiệm vụ Boss quân đoàn:

Nhiệm vụ

Điểm nhận

Đánh 3 lần BOSS QĐ

5

Đánh 6 lần BOSS QĐ

5

Đánh 9 lần BOSS QĐ

5

Đánh 12 lần BOSS QĐ

5

Đánh 15 lần BOSS QĐ

5

♦ Tiệm đổi:

Vật phẩm đổi Nguyên liệu Điều kiện Số lần

Tử Vũ *4

Đạo cụ event*12

chủ nhân đạt lv57 mở

1

Cam Hồng Hỏa Vũ *1

Đạo cụ event*15

chủ nhân đạt lv57 mở

1

Mảnh Tướng SS*50

Đạo cụ event*3

 

4

Mảnh Tướng SS+*50

Đạo cụ event*4

chủ nhân đạt lv50 mở

4

Mảnh tướng trung quân SSS*50

Đạo cụ event*5

chủ nhân đạt lv55 mở

2

Mảnh tướng Quân sư SSS*5

Đạo cụ event*8

chủ nhân đạt lv55 mở

4

Rương chọn tướng tinh tím*1

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv50 mở

2

Rương chọn tướng tinh Cam*1

Đạo cụ event*5

chủ nhân đạt lv50 mở

2

Rương chọn tướng tinh Đỏ*1

Đạo cụ event*12

chủ nhân đạt lv50 mở

1

Mảnh Chiến Mã Đỏ*5

Đạo cụ event*8

chủ nhân đạt lv55 mở

2

Mảnh Chiến Mã Cam*5

Đạo cụ event*4

chủ nhân đạt lv55 mở

6

Rương Mảnh Ngựa Tím*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv50 mở

6

Rương Mảnh Ngựa Lam*5

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv50 mở

6

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv50 mở

20

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*20

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv50 mở

20

Trang Sức Kim*1

Đạo cụ event*4

chủ nhân đạt lv45 mở

4

Trang Sức Đỏ*1

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv45 mở

5

Trang Sức Cam*1

Đạo cụ event*1

 

2

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

Đạo cụ event*8

 

2

Rương Truyện Ký-Cam*1

Đạo cụ event*2

 

10

Rương Mảnh Bảo Vật*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv40 mở

4

Đá Tẩy Luyện*20

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

10

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

20

Mảnh Đá Hồn Luyện Cam*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv50 mở

6

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

10

Đá Tinh Luyện-Cực*25

Đạo cụ event*1

 

20

Thiên Mệnh Đơn*30

Đạo cụ event*1

 

20

Đá Tinh Luyện Trang Sức*100

Đạo cụ event*1

 

20