SỰ KIỆN TẾT ĐOAN NGỌ (01/06)

► Thời gian diễn ra: 14/06 - 16/06
► Phạm vi: All Server
 
Thưởng đăng nhập: Đăng nhập mỗi ngày từ 14/06 - 16/06 nhận thưởng.
Đăng nhập
Phần thưởng
Ngày 1
Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Rương chọn Trang Sức Đỏ*1
Ngày 2
Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Quan Ấn-Sơ*5
Ngày 3
Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Rương Chọn Mảnh Tướng*2
 
♦ Năng Động Tết Đoan Ngọ: 
Nhiệm vụ năng động:
- Hoàn thành các nhiệm vụ Phó bản chính tuyến, Tranh đoạt trang sức, Phó bản quân đoàn, Đấu trường… để tích lũy điểm. Hoàn thành 1 nhiệm vụ bất kỳ nhận 5 điểm. Tích lũy điểm đạt mốc năng động còn nhận thêm phần thưởng. (Tối đa tích lũy được 275 điểm trong thời gian diễn ra sự kiện).
Tích Điểm
Phần thưởng
30
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
60
Trang Sức Đỏ*2, Đá Tinh Luyện Trang Sức*500
90
Quan Ấn-Sơ*10, Đạo Cụ Event*3
120
Mảnh Bảo Vật*10, Đạo Cụ Event*6
150
Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*2, Đạo Cụ Event*9
200
Truyện Ký Đỏ*1, Đạo Cụ Event*12
250
Nạp 19800 VND*1, Đạo Cụ Event*15
- Nhiệm vụ Phó bản chính tuyến, nhiệm vụ Tranh đoạt trang sức, nhiệm vụ Phó bản quân đoàn, nhiệm vụ chiến thắng đấu trường, nhiệm vụ Xích bích, nhiệm vụ Diệt phỉ, nhiệm vụ Boss quân đoàn: mỗi nhiệm vụ hoàn thành nhận 5 điểm năng động.
Nhiệm vụ 
Điểm nhận 
Thắng PB chính tuyến theo mốc lần  90-180-270-360-450-540-630-720
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Tranh đoạt trang sức theo mốc lần 50-100-150-200-250-300-350-400
Mỗi mốc nhận 5 điểm
PB QĐ Đánh theo mốc lần 10-15-20-25-30-35-40-45
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Chiến thắng đấu trường theo mốc lần 15-30-45-60-75-90-105-120
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Vượt ải xích bích chiến theo mốc lần 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Khiêu chiến diệt phỉ theo mốc lần 10-20-30-40-50-60-70-80-90
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Đánh BOSS QĐ theo mốc lần 3-6-9-12
Mỗi mốc nhận 5 điểm
Tiệm đổi:
Sử dụng điểm tích lũy nhận được đổi nguyên liệu, đạo cụ trong tiệm đổi.
Điều kiện
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Số lần đổi
Chủ nhân đạt lv57 mở
Tử Vũ*4
Đạo Cụ Event*12
1
Chủ nhân đạt lv57 mở
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
Đạo Cụ Event*15
1
 
Mảnh Tướng SS*50
Đạo Cụ Event*3
4
Chủ nhân đạt lv50 mở
Mảnh Tướng SS+*50
Đạo Cụ Event*4
4
Chủ nhân đạt lv55 mở
Mảnh Tướng trung quân SSS*50
Đạo Cụ Event*5
2
Chủ nhân đạt lv55 mở
Mảnh Tướng Quân sư SSS*5
Đạo Cụ Event*8
4
Chủ nhân đạt lv50 mở
Rương Chọn Tướng tinh Tím*1
Đạo Cụ Event*2
2
Chủ nhân đạt lv50 mở
Rương Chọn Tướng tinh Cam*1
Đạo Cụ Event*5
2
Chủ nhân đạt lv50 mở
Rương Chọn Tướng tinh Đỏ*1
Đạo Cụ Event*12
1
Chủ nhân đạt lv55 mở
Mảnh Chiến Mã Đỏ*5
Đạo Cụ Event*8
2
Chủ nhân đạt lv55 mở
Mảnh Chiến Mã Cam*5
Đạo Cụ Event*4
6
Chủ nhân đạt lv50 mở
Rương Mảnh Ngựa Tím*5
Đạo Cụ Event*3
6
Chủ nhân đạt lv50 mở
Rương Mảnh Ngựa Lam*5
Đạo Cụ Event*2
6
Chủ nhân đạt lv50 mở
Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10
Đạo Cụ Event*1
20
Chủ nhân đạt lv50 mở
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*20
Đạo Cụ Event*1
20
Chủ nhân đạt lv45 mở
Trang Sức Kim*1
Đạo Cụ Event*4
4
Chủ nhân đạt lv45 mở
Trang Sức Đỏ*1
Đạo Cụ Event*2
5
 
Trang Sức Cam*1
Đạo Cụ Event*1
2
 
Rương Truyện Ký-Đỏ*1
Đạo Cụ Event*8
2
 
Rương Truyện Ký-Cam*1
Đạo Cụ Event*2
10
Chủ nhân đạt lv40 mở
Rương Mảnh Bảo Vật*5
Đạo Cụ Event*3
4
Chủ nhân đạt lv40 mở
Đá Tẩy Luyện*20
Đạo Cụ Event*1
10
Chủ nhân đạt lv40 mở
Đá Tiến Cấp Bảo Vật*10
Đạo Cụ Event*1
20
Chủ nhân đạt lv50 mở
Mảnh Đá Hồn Luyện*5
Đạo Cụ Event*3
6
Chủ nhân đạt lv40 mở
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*10
Đạo Cụ Event*1
10
Chủ nhân đạt lv40 mở
Kết Tinh Linh Khí*10
Đạo Cụ Event*1
10
Chủ nhân đạt lv40 mở
Nguyệt Quang Thạch*4
Đạo Cụ Event*1
5
Chủ nhân đạt lv40 mở
Nhật Diệu Thạch*2
Đạo Cụ Event*1
2
Chủ nhân đạt lv40 mở
Thiên Khởi Thạch*1
Đạo Cụ Event*8
2
 
Đá Tinh Luyện-Cực*25
Đạo Cụ Event*1
20
 
Thiên Mệnh Đơn*30
Đạo Cụ Event*1
20
 
Đá Tinh Luyện Trang Sức*100
Đạo Cụ Event*1
20