SỰ KIỆN QUỐC TẾ THIẾU NHI (01/06)

► Thời gian diễn ra: 01/06 - 03/06
► Phạm vi: All Server

Thưởng đăng nhập: Đăng nhập mỗi ngày từ 01/06 - 03/06 nhận thưởng.

Đăng nhập

Phần thưởng

Ngày 1

Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Rương chọn Trang Sức Đỏ*1

Ngày 2

Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Quan Ấn-Sơ*5

Ngày 3

Nguyên Bảo*300, Bánh Bao*2, Rượu Ngon*2, Rương Chọn Mảnh Tướng*2

♦ Năng Động Quốc tế Thiếu nhi: 
Nhiệm vụ năng động:
- Hoàn thành các nhiệm vụ Phó bản chính tuyến, Tranh đoạt trang sức, Phó bản quân đoàn, Đấu trường… để tích lũy điểm. Hoàn thành 1 nhiệm vụ bất kỳ nhận 5 điểm. Tích lũy điểm đạt mốc năng động còn nhận thêm phần thưởng. (Tối đa tích lũy được 275 điểm trong thời gian diễn ra sự kiện).

Tích Điểm

Phần thưởng

30

Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5

60

Trang Sức Đỏ*2, Đá Tinh Luyện Trang Sức*500

90

Quan Ấn-Sơ*10, Đạo Cụ Event*3

120

Mảnh Bảo Vật*10, Đạo Cụ Event*6

150

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*2, Đạo Cụ Event*9

200

Truyện Ký Đỏ*1, Đạo Cụ Event*12

250

Nạp 19800 VND*1, Đạo Cụ Event*15

- Nhiệm vụ Phó bản chính tuyến, nhiệm vụ Tranh đoạt trang sức, nhiệm vụ Phó bản quân đoàn, nhiệm vụ chiến thắng đấu trường, nhiệm vụ Xích bích, nhiệm vụ Diệt phỉ, nhiệm vụ Boss quân đoàn: mỗi nhiệm vụ hoàn thành nhận 5 điểm năng động.

Nhiệm vụ 

Điểm nhận 

Thắng PB chính tuyến theo mốc lần  90-180-270-360-450-540-630-720

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Tranh đoạt trang sức theo mốc lần 50-100-150-200-250-300-350-400

Mỗi mốc nhận 5 điểm

PB QĐ Đánh theo mốc lần 10-15-20-25-30-35-40-45

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Chiến thắng đấu trường theo mốc lần 15-30-45-60-75-90-105-120

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Vượt ải xích bích chiến theo mốc lần 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Khiêu chiến diệt phỉ theo mốc lần 10-20-30-40-50-60-70-80-90

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Đánh BOSS QĐ theo mốc lần 3-6-9-12

Mỗi mốc nhận 5 điểm

Tiệm đổi:
Sử dụng điểm tích lũy nhận được đổi nguyên liệu, đạo cụ trong tiệm đổi.

Điều kiện

Vật phẩm nhận

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Chủ nhân đạt lv57 mở

Tử Vũ*4

Đạo Cụ Event*12

1

Chủ nhân đạt lv57 mở

Cam Hồng Hỏa Vũ*1

Đạo Cụ Event*15

1

 

Mảnh Tướng SS*50

Đạo Cụ Event*3

4

Chủ nhân đạt lv50 mở

Mảnh Tướng SS+*50

Đạo Cụ Event*4

4

Chủ nhân đạt lv55 mở

Mảnh Tướng trung quân SSS*50

Đạo Cụ Event*5

2

Chủ nhân đạt lv55 mở

Mảnh Tướng Quân sư SSS*5

Đạo Cụ Event*8

4

Chủ nhân đạt lv50 mở

Rương Chọn Tướng tinh tím*1

Đạo Cụ Event*2

2

Chủ nhân đạt lv50 mở

Rương Chọn Tướng tinh Cam*1

Đạo Cụ Event*5

2

Chủ nhân đạt lv50 mở

Rương Chọn Tướng tinh Đỏ*1

Đạo Cụ Event*12

1

Chủ nhân đạt lv55 mở

Mảnh Chiến Mã Đỏ*5

Đạo Cụ Event*8

2

Chủ nhân đạt lv55 mở

Mảnh Chiến Mã Cam*5

Đạo Cụ Event*4

6

Chủ nhân đạt lv50 mở

Rương Mảnh Ngựa Tím*5

Đạo Cụ Event*3

6

Chủ nhân đạt lv50 mở

Rương Mảnh Ngựa Lam*5

Đạo Cụ Event*2

6

Chủ nhân đạt lv50 mở

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

Đạo Cụ Event*1

20

Chủ nhân đạt lv50 mở

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*20

Đạo Cụ Event*1

20

Chủ nhân đạt lv45 mở

Trang Sức Kim*1

Đạo Cụ Event*4

4

Chủ nhân đạt lv45 mở

Trang Sức Đỏ*1

Đạo Cụ Event*2

5

 

Trang Sức Cam*1

Đạo Cụ Event*1

2

 

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

Đạo Cụ Event*8

2

 

Rương Truyện Ký-Cam*1

Đạo Cụ Event*2

10

Chủ nhân đạt lv40 mở

Rương Mảnh Bảo Vật*5

Đạo Cụ Event*3

4

Chủ nhân đạt lv40 mở

Đá Tẩy Luyện*20

Đạo Cụ Event*1

10

Chủ nhân đạt lv40 mở

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*10

Đạo Cụ Event*1

20

Chủ nhân đạt lv50 mở

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Đạo Cụ Event*3

6

Chủ nhân đạt lv40 mở

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*10

Đạo Cụ Event*1

10

Chủ nhân đạt lv40 mở

Kết Tinh Linh Khí*10

Đạo Cụ Event*1

10

Chủ nhân đạt lv40 mở

Nguyệt Quang Thạch*4

Đạo Cụ Event*1

5

Chủ nhân đạt lv40 mở

Nhật Diệu Thạch*2

Đạo Cụ Event*1

2

Chủ nhân đạt lv40 mở

Thiên Khởi Thạch*1

Đạo Cụ Event*8

2

 

Đá Tinh Luyện-Cực*25

Đạo Cụ Event*1

20

 

Thiên Mệnh Đơn*30

Đạo Cụ Event*1

20

 

Đá Tinh Luyện Trang Sức*100

Đạo Cụ Event*1

20