SỰ KIỆN LỄ HALLOWEEN

► Thời gian diễn ra sự kiện: 31/10/2020 – 2/11/2020

► Phạm vi: Toàn server

► Nội dung: Hoàn thành Phó bản chính tuyến, Phó bản Quân Đoàn, Tranh đoạt Trang sức, Đấu trường, Xích bích chiến, Diệt phỉ, Boss Quân Đoàn nhận điểm. Hoàn thành bất kỳ 1 nhiệm vụ nhận 5 điểm. Tối đa 275 điểm.

♦ Tích điểm:

Tích điểm 30

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

Tích điểm 60

Trang Sức Đỏ*2,Đá Tinh Luyện Trang Sức*500

Tích điểm 90

Quan Ấn-Sơ*10,Đạo cụ event*3

Tích điểm 120

Mảnh Bảo Vật*10,Đạo cụ event*6

Tích điểm 150

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*2,Đạo cụ event*9

Tích điểm 200

Truyện Ký Đỏ*1,Đạo cụ event*12

Tích điểm 250

Nạp 198,000 VND,Đạo cụ event*15

♦ Tiệm đổi:

Vật phẩm

Số đạo cụ Điều kiện Số lần Tổng đạo cụ

Mảnh Tướng SS*50

Đạo cụ event*3

 

4

12

Mảnh Tướng SS+*50

Đạo cụ event*4

chủ nhân đạt lv50 mở

4

16

Mảnh Tướng Trung Quân SSS*50

Đạo cụ event*5

chủ nhân đạt lv55 mở

2

10

Mảnh Tướng Quân Sư SSS*5

Đạo cụ event*8

chủ nhân đạt lv55 mở

4

32

Rương Chọn Tướng Tinh Tím*1

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv50 mở

2

4

Rương Chọn Tướng Tinh Cam*1

Đạo cụ event*5

chủ nhân đạt lv50 mở

2

10

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1

Đạo cụ event*12

chủ nhân đạt lv50 mở

1

12

Mảnh Chiến Mã Đỏ*5

Đạo cụ event*8

chủ nhân đạt lv55 mở

2

16

Mảnh Chiến Mã Cam*5

Đạo cụ event*4

chủ nhân đạt lv55 mở

6

24

Rương Mảnh Ngựa Tím*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv50 mở

6

18

Rương Mảnh Ngựa Lam*5

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv50 mở

6

12

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv50 mở

20

20

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*20

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv50 mở

20

20

Trang Sức Đỏ*1

Đạo cụ event*2

chủ nhân đạt lv45 mở

5

10

Trang Sức Cam*1

Đạo cụ event*1

 

2

2

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

Đạo cụ event*8

 

2

16

Rương Truyện Ký-Cam*1

Đạo cụ event*2

 

10

20

Rương Mảnh Bảo Vật*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv40 mở

4

12

Đá Tẩy Luyện*20

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

10

10

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

20

20

Mảnh Đá Hồn Luyện Cam*5

Đạo cụ event*3

chủ nhân đạt lv50 mở

6

18

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*10

Đạo cụ event*1

chủ nhân đạt lv40 mở

10

10

Đá Tinh Luyện-Cực*25

Đạo cụ event*1

 

20

20

Thiên Mệnh Đơn*30

Đạo cụ event*1

 

20

20

Đá Tinh Luyện Trang Sức*100

Đạo cụ event*1

 

20

20

Đăng nhập: 

Ngày

Thưởng

Đăng nhập ngày 1

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Trang Sức Đỏ

Đăng nhập ngày 2

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Quan Ấn-Sơ*5

Đăng nhập ngày 3

Nguyên Bảo*300,Bánh Bao*2,Rượu Ngon*2,Rương Chọn Mảnh Tướng *2