SỰ KIỆN HOT: NHẬN TƯỚNG TINH KIM, TRANG BỊ THĂNG KIM

► Thời gian: Từ 17/10 – 19/10

► Phạm vi: Server mở từ 08 ngày trở lên, S1 - S147, S148 ngày 19/10

► Nội dung:

• Tích lũy nạp 23,100,000 VND ingame nhận 2 tướng tinh Kim + Nguyên Liệu Thăng Kim Full 01 Set.
• Nạp đúng mốc nhận quà, tích lũy nạp nhận thưởng đặc biệt. Qua ngày không reset phần thưởng.
• Cùng mốc nạp có thể chọn nhiều loại phần thưởng khác nhau (chi tiết xem bên dưới).

Nạp 1 lần Phần thưởng Số lần
Nạp 1 lần 22000 VND NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3 1
Nạp 1 lần 129000 VND NB*666,Tiến Cấp Đơn*500,Đá Tinh Luyện-Cực*150 1
Nạp 1 lần 129000 VND NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4 6
Nạp 1 lần 279000 VND NB*888,Quan Ấn-Sơ*10,Đá Thức Tỉnh*6 6
Nạp 1 lần 279000 VND Rương Mảnh Bảo Vật*10,Đá Tiến Cấp Bảo Vật*25,Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*60 10
Nạp 1 lần 529000 VND Rương Thần Thú Chiến Mã *2, Linh Kiện-Cực*20,Mặc Gia Thiết*50 6
Nạp 1 lần 1049000 VND Rương Trang Sức Đỏ*8,Đá Tinh Luyện Trang Sức*800 6
Nạp 1 lần 1999000 VND Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30, Đạo cụ Thức tỉnh Cam *3, Quan Ấn-Trung *20 8
Nạp 1 lần 1999000 VND Rương Chọn Trang Bị Đỏ*1, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *100, Đá Thức Tỉnh *10, Tinh Hoa Thức Tỉnh *1 8
Nạp 1 lần 2199000 VND Rương Thần Thú Chiến Mã *9, Linh Kiện-Cực*200,Mặc Gia Thiết*300 6
Nạp 1 lần 2199000 VND Rương Kim Trang Linh * 600, Kim Trang Hồn*6 6

Tích lũy nạp (ingame) Phần Thưởng
Tích lũy nạp 990,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2
Tích lũy nạp 1,980,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Thành Tích*2000
Tích lũy nạp 4,950,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký-Cam*15
Tích lũy nạp 13,200,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*5
Tích lũy nạp 23,100,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Rương Kim Trang Linh * 900, Kim Trang Hồn*9

 

¤ Lưu ý: Nạp tích lũy có thể nhận các mốc thấp hơn. 
Ví dụ: Nạp đủ mốc tích lũy 23,100,000 VND có thể nhận toàn bộ quà tích lũy nạp.