QUỸ THÁNG TRỞ LẠI (30/04)

► Thời gian: 30/04 - 02/05

► Phạm vi: Máy chủ mở 33 ngày trở lên có thể tham gia (bao gồm cả ngày 33), S1 - S236 ngày 30/04

► Điều kiện: Đã kích hoạt Thẻ Tháng và Thẻ VIP, nạp đúng mốc 1600 Nguyên Bảo trở lên có thể kích hoạt Quỹ Tháng.

► Nội dung: Mua Quỹ Tháng nhận nguyên liệu tiến cấp Thần Dực: 8 Tử Vũ, 4 Cam Hồng Hỏa Vũ (đủ tiến cấp Thần Dực lên bậc 2), cùng 10 Thiên Khởi Thạch.

Đặc biệt nạp đúng mốc 6800 Nguyên Bảo (1,700,000 VND trên trang nạp) được nhận thưởng luôn cả 2 mốc quỹ tháng 529,000 VND và 1,049,000 VND.

Ngày

529,000 VND

1,049,000 VND

1

NB*500

NB*1000

2

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20

Cam Hồng Hỏa Vũ *1

3

Tử Vũ*2

Thời Trang Vân Cẩm*300

4

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

5

Rương Kim Trang Linh*200

Kim Trang Hồn*1

6

NB*600

NB*1200

7

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*30

Cam Hồng Hỏa Vũ*1

8

Tử Vũ*2

Thời Trang Vân Cẩm*400

9

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

10

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*10

Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*20

11

NB*700

NB*1400

12

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40

Cam Hồng Hỏa Vũ*1

13

Tử Vũ*2

Thời Trang Vân Cẩm*500

14

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

15

Rương chọn Trang Sức Kim*4

Rương chọn Trang Sức Kim*8

16

NB*800

NB*1600

17

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*50

Cam Hồng Hỏa Vũ *1

18

Tử Vũ*2

Thời Trang Vân Cẩm*600

19

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

20

Thiên Khởi Thạch*4

Thiên Khởi Thạch*6

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.