QUỸ THÁNG TRỞ LẠI (14/03)

► Thời gian: 14/03 - 16/03

► Phạm vi: Máy chủ mở đủ 86 ngày trở lên có thể tham gia (bao gồm cả ngày 86), S1-S187 ngày 14/03.

► Điều kiện: Đã kích hoạt Thẻ Tháng và Thẻ VIP

► Nội dung: Mua Quỹ Tháng nhận nguyên liệu tiến cấp Thần Dực: 8 Tử Vũ, 4 Cam Hồng Hỏa Vũ (đủ tiến cấp Thần Dực lên bậc 2).

Nạp một lần từ 400,000 VND trở lên có thể kích hoạt Quỹ Tháng. Đặc biệt nạp 1 lần 1,999,000 VND ingame trở lên (1,700,000 VND trên trang nạp trở lên) được nhận thưởng luôn cả 2 mốc quỹ tháng 529,000 VND và 1,049,000 VND.