Quỹ Máy Chủ - Đầu Tư 500 nhận lại 10.000

Thời Gian

  • Vĩnh viễn. Chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Nội Dung

  • Nhân vật đạt VIP3 tiêu hao 500NB mua Quỹ, sau đó cứ đạt level yêu cầu có thể nhận NB, tối đa nhận lại gấp 20 lần, tổng cộng 10,000 NB.

Điều kiện

NB nhận

Đạt cấp độ 15

500

Đạt cấp độ 20

1000

Đạt cấp độ 25

1000

Đạt cấp độ 30

1000

Đạt cấp độ 35

1500

Đạt cấp độ 45

1500

Đạt cấp độ 55

2000

Đạt cấp độ 60

2000

 

Số lượng người mua Quỹ Máy Chủ đạt mốc sẽ được nhận thưởng thêm.

Điều kiện

Phần thưởng

Mua quỹ máy chủ đạt 10 người

10 Vạn bạc

Mua quỹ máy chủ đạt 20 người

10 Sách kinh nghiệm trung cấp

Mua quỹ máy chủ đạt 30 người

5 Rượu ngon

Mua quỹ máy chủ đạt 40 người

300 Nguyên bảo

Mua quỹ máy chủ đạt 50 người

400 Tiến cấp đơn

Mua quỹ máy chủ đạt 70 người

100 Đá tinh luyện trang sức

Mua quỹ máy chủ đạt 100 người

800 Nguyên bảo

Mua quỹ máy chủ đạt 150 người

1000 Nguyên bảo

Mua quỹ máy chủ đạt 200 người

1500 Nguyên bảo

Mua quỹ máy chủ đạt 300 người

2000 Nguyên bảo