Mua gói quà cấp - nhận tướng SS+

Thời gian

  • Vĩnh viễn và chỉ được nhận 1 lần duy nhất

Nội dung

  • Đạt cấp độ chỉ định sẽ nhận được phần thưởng.

Điều kiện

Phần thưởng

Đạt cấp độ 10

100 Nguyên bảo

20000 Bạc

Thanh đồng kiếm x1

 

Đạt cấp độ 13

100 Nguyên bảo

30000  Bạc

Sách kinh nghiệm cao cấp x3

Lệnh tạo mới x5

Đạt cấp độ 15

150 Nguyên bảo

50000 Bạc

Rương mảnh trang sức cam x5

Rượu ngon x2

Đạt cấp độ 18

150 Nguyên bảo

80000 Bạc

Lượng Ngân Khôi x1

Chiêu mộ Danh Tướng lệnh x1

Đạt cấp độ 20

200 Nguyên bảo

100000 Bạc

Lượng Ngân Ngoa x1

Bánh bao x2

Đạt cấp độ 25

200 Nguyên bảo

150000 Bạc

Lượng Ngân Khải x1

Trang sức EXP vàng x4

Đạt cấp độ 28

250 Nguyên bảo

200000 Bạc

Lượng Ngân Kiếm x1

Sách EXP - tốt x5

Đạt cấp độ 30

300 Nguyên bảo

250000 Bạc

Rương Hoàng Kim x5

 Chìa Hoàng Kim x5

Đạt cấp độ 32

400 Nguyên bảo

300000 Bạc

Trang sức EXP bạc x3

Tiến cấp đơn x100

Đạt cấp độ 35

450 Nguyên bảo

300000 Bạc

Trang sức EXP bạc x5

Đá tinh luyện trang bị - cao x15

Đạt cấp độ 38

500 Nguyên bảo

350000 Bạc

Rương chọn mảnh tướng S x30

Thiên mệnh đơn x50

Đạt cấp độ 40

550 Nguyên bảo

350000 Bạc

Tiên Phong Khôi x1

Đá tinh luyện trang sức x50

Đạt cấp độ 42

600 Nguyên bảo

400000 Bạc

Tiên Phong Ngoa x1

Đá tiến cấp bảo vật x5

Đạt cấp độ 45

700 Nguyên bảo

450000 Bạc

Tiên Phong Khải x1

Thiên mệnh đơn x100

Đạt cấp độ 48

800 Nguyên bảo

500000 Bạc

Tiên Phong Kiếm x1

Đá tinh luyện trang bị - cao x25

Đạt cấp độ 50

900 Nguyên bảo

500000 Bạc

Rương chọn mảnh bảo vật x5

Đá tinh luyện trang sức x100

Đạt cấp độ 53

1000 Nguyên bảo

500000 Bạc

Rương truyện ký - tím x5

Võ hồn x500

Đạt cấp độ 56

1000 Nguyên bảo

500000 Bạc

Rương truyện ký - cam x2

Võ hồn x500

Đạt cấp độ 60

1000 Nguyên bảo

500000 Bạc

Rương chọn tướng SS x1

Đá tinh luyện trang bị - cao x100

Đạt cấp độ 65

1000 Nguyên bảo

500000 Bạc

Rương chọn mảnh bảo vật x10

Võ hồn x1000

Đạt cấp độ 70

1000 Nguyên bảo

800000 Bạc

Rương chọn tướng SS x1

Lệnh tạo mới x50

Đạt cấp độ 75

1200 Nguyên bảo

100 Vạn Bạc

Rương chọn trang sức cam x2

Võ hồn x1500

Đạt cấp độ 80

1500 Nguyên bảo

120 Vạn Bạc

Rương chọn tướng SS+ x1

Đá tinh luyện trang bị - tốt x50