Phúc Lợi VIP - Nhận Quà Hiếm

Quà Đăng Nhập

Thời gian
  • VĨnh viễn
Nội dung
  • Đạt mốc cấp nhất định, mỗi ngày vào game sẽ được nhận Quà đăng nhập ở mốc VIP tương ứng.

Điều kiện

Phần thưởng

VIP 0

10000 Bạc

 

 

 

 

VIP 1

20000 Bạc

Lệnh tạo mới x1

Sách kinh nghiệm trung cấp x1

 

 

VIP 2

30000 Bạc

Lệnh tạo mới x2

Sách kinh nghiệm trung cấp x2

Đá tinh luyện trang bị tốt x1

 

VIP 3

40000 Bạc

Lệnh tạo mới x3

Sách kinh nghiệm trung cấp x3

Đá tinh luyện trang bị tốt x2

Đá tinh luyện trang sức x1

VIP 4

50000 Bạc

Lệnh tạo mới x4

Sách kinh nghiệm trung cấp x4

Đá tính luyện trang bị tốt x3

Đá tinh luyện trang sức x2

VIP 5

60000 Bạc

Lệnh tạo mới x5

Sách kinh nghiệm trung cấp x5

Đá tinh luyện trang bi tốt x4

Đá tinh luyện trang sức x3

VIP 6

70000 Bạc

Lệnh tạo mới x6

Sách kinh nghiệm trung cấp x6

Đá tinh luyện trang bi tốt x5

Đá tinh luyện trang sức x4

VIP 7

80000 Bạc

Lệnh tạo mới x7

Sách kinh nghiệm trung cấp x7

Đá tinh luyện trang bi tốt x6

Đá tinh luyện trang sức x5

VIP 8

90000 Bạc

Lệnh tạo mới x7

Sách kinh nghiệm trung cấp x8

Đá tinh luyện trang bi tốt x7

Đá tinh luyện trang sức x6

VIP 9

10 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x8

Sách kinh nghiệm trung cấp x8

Đá tinh luyện trang bi tốt x8

Đá tinh luyện trang sức x7

VIP 10

11 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x8

Sách kinh nghiệm trung cấp x9

Đá tinh luyện trang bi tốt x9

Đá tinh luyện trang sức x8

VIP 11

12 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x9

Sách kinh nghiệm trung cấp x10

Đá tinh luyện trang bi tốt x9

Đá tinh luyện trang sức x8

VIP 12

13 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x10

Sách kinh nghiệm trung cấp x11

Đá tinh luyện trang bi tốt x10

Đá tinh luyện trang sức x9

VIP 13

14 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x11

Sách kinh nghiệm trung cấp x12

Đá tinh luyện trang bi tốt x11

Đá tinh luyện trang sức x9

VIP 14

15 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x12

Sách kinh nghiệm trung cấp x13

Đá tinh luyện trang bi tốt x12

Đá tinh luyện trang sức x10

VIP 15

16 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x13

Sách kinh nghiệm trung cấp x14

Đá tinh luyện trang bi tốt x13

Đá tinh luyện trang sức x11

VIP 16

17 Vạn Bạc

Lệnh tạo mới x14

Sách kinh nghiệm trung cấp x15

Đá tinh luyện trang bi tốt x14

Đá tinh luyện trang sức x12

 

Phúc lợi tuần

Thời gian
  • Vĩnh viễn . Chỉ được đổi 1 lần duy nhất, sau khi đổi thành công sẽ biến mất
Nội dung
  • Người chơi ở các mốc VIP có thể mua quà giới hạn tuần của mốc VIP hiện tại và các mốc trước đó. Chỉ được mua ở mỗi mốc 1 lần duy nhất, mỗi tuần sẽ tạo mới 1 lần vào ngày thứ hai.

Điều kiện mua

Vật phẩm

Nguyên bảo cần

Số lần mua

Từ VIP 0 trở lên

20 Vạn bạc

100

1

Từ VIP 1 trở lên

Rượu ngon x10

250

1

Từ VIP 2 trở lên

Bánh bao x10

250

1

Từ VIP 3 trở lên

Đá tinh luyện trang bị tốt x50

500

1

Từ VIP 4 trở lên

Thiên mệnh đơn 200

600

1

Từ VIP 5 trở lên

Rương mảnh tướng SS+ x30

600

1

Từ VIP 6 trở lên

Rương mảnh tướng trung quân SSS x20

500

1

Từ VIP 7 trở lên

Rương mảnh tướng trung quân SSS x30

600

1

Từ VIP 8 trở lên

Rương mảnh tướng trung quân SSS x50

750

1

Từ VIP 9 trở lên

Rương chọn mảnh bảo vật x10

1500

1

Từ VIP 10 trở lên

Rương truyện ký đỏ

2000

1