PHÓ BẢN THÚ CƠ QUAN TRỞ LẠI

♦ Phó bản Hạn giờ trở lại:

  ► Phó bản Thú Cơ Quan mở ngày 30/8 – 01/09 trên các server mở trước ngày 20/7 (S1 – S71).

 

 

  •  Phó bản Hạn giờ trở lại, cho phép các Chủ nhân vượt phó bản nhận Phó Bản Kiếm Lệnh, dùng để đổi nhiều phần thưởng giá trị.

  •  Phó bản Hạn giờ đầu tiên quay trở lại là Thú Cơ Quan, cho phép đổi Mảnh Thú Cơ Quan Đỏ.