Nhiệm vụ tăng cấp - nhận miễn phí 6.400 Nguyên Bảo

Thời gian

  • -  Lần 1: Ngày 1-7 Server mới
  • -  Lần 2: Ngày 8-14 Server mới

Nội dung

  • -  Thăng cấp đạt mốc nhận thưởng

Chi tiết phần thưởng

Ngày 1

Đạt Lv30

NB×200

Ngày 2

Đạt Lv38

NBx300

Ngày 3

Đạt Lv42

NB×400

Ngày 4

Đạt Lv44

NB×500

Ngày 5

Đạt Lv46

NB×600

Ngày 6

Đạt Lv48

NB×800

Ngày 7

Đạt Lv50

NB×1000

Ngày 8

Đạt Lv51

NB*300

Ngày 9

Đạt Lv52

NB*300

Ngày 10

Đạt Lv53

NB*300

Ngày 11

Đạt Lv54

NB*300

Ngày 12

Đạt Lv55

NB*300

Ngày 13

Đạt Lv56

NB*500

Ngày 14

Đạt Lv57

NB*800