NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM (06/01)

► Thời gian: từ 06/01 – 08/01

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S193 ngày 06/01/2020, S194 ngày 07/01/2020)

♦ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 lần đạt

 Vật phẩm

Số lần

Nạp 1 lần 22000 VND

NB*666,Đá Tinh Luyện Trang Sức *100, Trang Sức EXP Vàng *2

3

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666, Quan Ấn-Sơ *6, Đá Thức Tỉnh *4

6

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4

6

Nạp 1 lần 279000 VND

Rương Kim Trang Linh * 150, Mảnh Kim Trang Hồn *30

6

Nạp 1 lần 279000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ *8, Quan Ấn-Sơ *20, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *200

6

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *2, Linh Kiện-Cực*20,Mặc Gia Thiết*50

6

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ *12, Tiến Cấp Đơn *2000, Thiên Mệnh Đơn *500

6

Nạp 1 lần 1049000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *4, Linh Kiện-Cực*40,Mặc Gia Thiết*100

6

Nạp 1 lần 1049000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*16, Đạo cụ Thức tỉnh Cam *1, Quan Ấn-Trung *10

8

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*32, Đạo cụ Thức tỉnh Cam *3, Quan Ấn-Trung *20

8

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Linh Thạch lv6*1 (tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh *800, Đá Đột Phá Ngự Linh *16

6

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *9, Linh Kiện-Cực*200,Mặc Gia Thiết*300

6

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Linh Thạch lv6*2 (tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh*1000, Đá Đột Phá Ngự Linh *20

6

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Kim Trang Linh * 900, Kim Trang Hồn*9

6

♦ Tích Lũy Nạp:

Tích lũy nạp

Vật phẩm

Số lần

Tích lũy nạp 66,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *1, Linh Kiện-Cực *10, Mặc Gia Thiết *25

1

Tích lũy nạp 330,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *3, Linh Kiện-Cực *20, Mặc Gia Thiết *50

1

Tích lũy nạp 990,000 VND

Quan Ấn Trung *10, Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2, Truyện Ký Cam *10

1

Tích lũy nạp 1,980,000 VND

Rương chọn Mảnh Tướng Đỏ *20, Rương Thần Thú Chiến mã *8

1

Tích lũy nạp 4,620,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký-Đỏ*6, Truyện Ký Cam *12

1

Tích lũy nạp 8,250,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Truyện Ký-Đỏ*6, Truyện Ký Cam *12

1

Tích lũy nạp 11,550,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*8, Truyện Ký Cam *15

1

Tích lũy nạp 16,500,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Rương Kim Trang Linh * 900, Kim Trang Hồn*9

1

¤ Lưu ý: Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.