NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM + THẦN BINH (22/01)

► Thời gian: từ ngày 22/01 – 24/01
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S321)
► Nội dung:
• Lần này xuất hiện item: Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh, mở có thể chọn nhận Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh hoặc Rương Nhân Phẩm Thần Binh, có cơ hội nhận Tướng Tinh Kim hoặc Thần Binh Kim bất kì.
• Chỉ với 22,000 VND nhận ngay Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1. Mở vật phẩm nhận ngẫu nhiên Nguyên Bảo, Tướng Tinh Cam, Tướng Tinh Đỏ, đặc biệt có cơ hội nhận được Tướng Tinh Kim bất kì.
• Gói 1,700,000 VND và 2,000,000 VND mở bán Tướng Tinh Đỏ. Nạp tích lũy đủ 4,620,000 VND ingame nhận thêm 2 Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ.
¤ Nạp 1 Lần:
Nạp 1 Lần
Phần Thưởng
Số Lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1
6
129,000 VND
Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Lục*5, Thần Binh Lệnh*5, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
12
279,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh-Tím*2, Luyện Linh Thạch-Tốt*2, Tẩy Linh Thạch*50, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*2
12
529,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Tím*2, Thần Binh Lệnh*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*4
12
1,049,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*1, Luyện Linh Thạch-Tinh*2, Tẩy Linh Thạch*200, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*8
12
1,999,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (Full)*1, Truyện Ký-Kim*4, Truyện Ký-Đỏ*17, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*17
12
2,199,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*2, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*20, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*20
18
¤ Tích Lũy Nạp:
Tích Lũy Nạp
Phần Thưởng
Số Lần
66,000 VND
Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim)*1, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*1, Thần Binh Lệnh*5, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
1
330,000 VND
Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim)*3, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*2, Thần Binh Lệnh*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
1
990,000 VND
Hồn Trang Sức Kim*4, Kim Trang Hồn*4, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Tốt*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*6
1
1,980,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*3, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Tốt*2, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*12
1
4,620,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ (Full)*2, Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*3, Truyện Ký-Đỏ*10, Thiên Khởi Thạch*8
1
8,250,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Truyện Ký-Kim*10, Thiên Khởi Thạch*16
1
11,550,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*3, Truyện Ký-Ám Kim*5, Xích Diệm Phụng Vũ*2
1