Nạp lần đầu, miễn phí TƯỚNG SS, chỉ từ 15.000

Thời gian

  • Vĩnh viễn. Chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Nội dung

  • Nạp lần đầu tích luỹ các mốc sẽ nhận phần thưởng.

Điều kiện

Phần thưởng

Nạp tích luỹ 19800 VND

Rương chọn tướng SS x1

Bánh bao x3

Rượu ngon x3

Nạp tích luỹ 422400 VND

Bách Thắng khải x1

Bách Thắng ngoa x1

50000 Bạc

Nạp tích luỹ 950400 VND

Rương chọn tướng SS+ x1

Bánh bao x5

Rượu ngon x5