MUA QUỸ THÁNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THĂNG KIM

► Quỹ Tháng trở lại: Mua Quỹ Tháng nhận nguyên liệu Thăng Kim Trang Bị.

► Thời gian: Từ 13/10 - 15/10

► Phạm vi: Máy chủ mở đủ 86 ngày trở lên có thể tham gia (bao gồm cả ngày 86), S1 – S72 ngày 13/10, S73 ngày 14/10, S74 ngày 15/10.

► Nội dung: người chơi sở hữu Thẻ Tháng – Thẻ VIP, nạp một lần từ 400.000 VND trở lên có thể kích hoạt.

► Chi tiết phần thưởng:

Nạp ingame

529,000 VND

1,049,000 VND

Nạp trên web

400,000 VND

800,000 VND

1

NB*500

NB*1000

2

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20

Mảnh Đá Hồn Luyện*20

3

Đá Tinh Luyện-Cực*20

Thời Trang Vân Cẩm*300

4

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

5

Rương Kim Trang Linh*200

Kim Trang Hồn*1

6

NB*600

NB*1200

7

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*30

Mảnh Đá Hồn Luyện*20

8

Đá Tinh Luyện-Cực*20

Thời Trang Vân Cẩm*400

9

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

10

Mảnh Ngựa Đỏ 5 chọn 1*20

Mảnh Ngựa Đỏ 5 chọn 1*40

11

NB*700

NB*1400

12

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40

Mảnh Đá Hồn Luyện*20

13

Đá Tinh Luyện-Cực*30

Thời Trang Vân Cẩm*500

14

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

15

Trang Sức Đỏ*4

Rương Mảnh Tướng*10

16

NB*800

NB*1600

17

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*50

Mảnh Đá Hồn Luyện*20

18

Đá Tinh Luyện-Cực*40

Thời Trang Vân Cẩm*600

19

Quan Ấn-Sơ*10

Quan Ấn-Sơ*20

20

Rương Mảnh Tướng*8

Kim Trang Hồn*1

Đặc biệt, nạp mốc 1,999,000 VND (tương đương 1,700,000 VND trên trang nạp) trở lên kích hoạt đồng thời cả 2 mốc.