HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (14/10 – 20/10)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 
• Thời gian: từ ngày 14/10 – 20/10
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên, bao gồm ngày 30 (S1 – S390)
Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày nhận Truyện Ký từ Tím – Ám Kim, Kim Trang Linh, Kim Trang Hồn.
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
Ngày 1
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 2
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 3
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 4
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 5
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 6
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 7
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Tích lũy nạp 5 ngày
Rương Truyện Ký-Ám Kim
1
Rương Truyện Ký-Kim 2
Rương Truyện Ký-Đỏ
3
 
 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:
 Thời gian: từ ngày 14/10 – 20/10
• Phạm vi: Áp dụng cho server mở từ 30 ngày trở lên (S1 – S390)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.
Mốc 19,800
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Bạc
1
Ngày 2
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 3
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 4
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 5
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 6
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
2
Ngày 7
Rương Nhân Phẩm
7
Mốc 39,600
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 2
Nguyệt Quang Thạch
5
Ngày 3
Đá Đột Phá Ngự Linh
20
Ngày 4
Nguyệt Quang Thạch
8
Ngày 5
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
3
Ngày 6
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 7
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
5
Mốc 330,000
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Thành Tích
300
Ngày 2
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 3
Thành Tích
300
Ngày 4
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 5
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 6
Xích Diệm Phụng Vũ
1
Ngày 7
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ
1
 
 Quỹ Tuần:
Thời gian: từ ngày 14/10 – 20/10
Phạm vi: Áp dụng cho server hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S396)
Phần thưởng mới: Mỗi ngày nhận được 1 Bánh Bao kèm lựa chọn giữa 1 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh / 1 Rương Trang Sức Đặc Biệt / 3 Mảnh Tử Kim Mã 2 chọn 1.
⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Tử Kim Mã 5 Chọn 1 / 7 Rương Chọn Trang Sức Đặc Biệt / 7 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh.
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.