HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (10/06 – 16/06)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 
• Thời gian: từ ngày 10/06 – 16/06
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên, bao gồm ngày 30 (S1 – S354)
Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày nhận 5 Kim Trang Hồn, 600 Kim Trang Linh, 12 Truyện Ký Đỏ, 12 Truyện Ký Cam, 20 Truyện Ký Tím (bao gồm các Truyện Ký đặc biệt).
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
Ngày 1
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 2
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 3
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 4
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 5
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Ngày 6
 Rương Kim Trang Linh
200
Kim Trang Hồn 1
Ngày 7
 Rương Truyện Ký - Tím
5
Rương Truyện Ký - Cam 3
Rương Truyện Ký - Đỏ 2
Tích lũy nạp 5 ngày
Rương Truyện Ký-Ám Kim
1
Rương Truyện Ký-Kim 2
Rương Truyện Ký-Đỏ
3
 
 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:
 Thời gian: từ ngày 10/06 – 16/06
• Phạm vi: Áp dụng cho server mở từ 30 ngày trở lên (S1 – S354)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.
Mốc 19,800
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Bạc
1
Ngày 2
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 3
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 4
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 5
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 6
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
2
Ngày 7
Rương Nhân Phẩm
7
Mốc 39,600
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 2
Nguyệt Quang Thạch
5
Ngày 3
Đá Đột Phá Ngự Linh
20
Ngày 4
Nguyệt Quang Thạch
8
Ngày 5
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
3
Ngày 6
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 7
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
5
Mốc 330,000
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Thành Tích
300
Ngày 2
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 3
Thành Tích
300
Ngày 4
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 5
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 6
Xích Diệm Phụng Vũ
1
Ngày 7
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ
1
 
 Quỹ Tuần:
Thời gian: từ ngày 10/06 – 16/06
Phạm vi: Áp dụng cho server hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S360)
Phần thưởng mới: Mỗi ngày nhận được 1 Bánh Bao kèm lựa chọn giữa 1 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh / 1 Rương Trang Sức Đặc Biệt / 3 Mảnh Tử Kim Mã 2 chọn 1.
⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Tử Kim Mã 5 Chọn 1 / 7 Rương Chọn Trang Sức Đặc Biệt / 7 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh.
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.