EVENT – CHIẾN LỆNH (23/04)

► Thời gian diễn ra: Ngày 23/04 – 20/05
► Phạm vi hoạt động: Có 2 phạm vi hoạt động: 

• Server < 56 ngày (S228 trở lên)
• Server >= 56 ngày (S1 - S227) 

♦ Server >=56 ngày:

• Thưởng cấp chiến lệnh:

Cấp Chiến Lệnh

Chiến Lệnh Thường

Chiến Lệnh Cao Cấp

1

Bạc*50000

KNB*250

2

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

3

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

4

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

6

Bạc*50000

KNB*250

7

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

8

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

9

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

10

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Thiên Khởi Linh Thạch*1

11

Bạc*50000

KNB*250

12

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

13

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

14

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

15

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

16

Bạc*50000

KNB*250

17

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

18

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

19

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

20

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Thiên Khởi Linh Thạch*1

21

Bạc*50000

KNB*250

22

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

23

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

24

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

25

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

26

Bạc*50000

KNB*250

27

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

28

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

29

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

30

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Thiên Khởi Linh Thạch*1

31

Bạc*50000

KNB*250

32

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

33

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

34

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

35

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

36

Bạc*50000

KNB*250

37

KNB*1500

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

38

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

39

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

40

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Thiên Khởi Linh Thạch*1

41

Bạc*50000

KNB*250

42

Truyền Ký Cam*2

Truyền Ký Đỏ*1

43

Sách EXP-Cao*5

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*10

44

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

45

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*5

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

46

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

47

Đá Tẩy Luyện*10

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

48

Thiên Khởi Linh Thạch*1

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*3

49

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*10

Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim (3 chọn 1)*9

50

Cam Hồng Hỏa Vũ*2

Quà Chọn Tướng Tinh Kim*1

• Nhiệm vụ mỗi ngày:

Nhiệm vụ mỗi ngày

EXP Chiến Lệnh

Khiêu chiến Phó bản chính tuyến 80 lần

100

Khiêu chiến Bình Định Loạn Thế 20 lần

140

Vượt ải Xích Bích Chiến 2 lần

160

Thưởng đăng nhập

60

Sử dụng phần thưởng Di Tích Mặc Gia 2 lần

120

Tích lũy tiêu 1500 NB

180

• Nhiệm vụ mỗi tuần:

Nhiệm vụ mỗi tuần

EXP Chiến Lệnh

Khiêu chiến Phó bản chính tuyến 560 lần

400

Khiêu chiến BOSS Quân Đoàn 12 lần

200

Khiêu chiến BOSS Quân Đoàn 21 lần

400

Khiêu chiến Phó bản Quân Đoàn 28 lần

200

Khiêu chiến Phó bản Quân Đoàn 56 lần

400

Viễn Chinh 30 lần

400

Viễn Chinh 50 lần

600

Tạo mới Vượt Ải Trảm Tướng 5 lần

400

Số lần tạo mới Vượt Ải Trảm Tướng 10 lần

600

Tạo nhóm khiêu chiến Quần Hùng Tranh Bá 20 lần

300

Chiếm Mỏ Khoáng 14 lần

300

• Nhiệm vụ khiêu chiến:

Nhiệm vụ khiêu chiến

EXP Chiến Lệnh

Chiến mã của tất cả Võ tướng xuất trận thức tỉnh đạt cấp 5

3000

Toàn bộ Võ tướng xuất trận đạt cấp 89

3800

Đăng nhập 14 ngày trong thời gian nhiệm vụ

1000

Đăng nhập đủ 28 ngày trong thời gian nhiệm vụ

2000

Toàn bộ Võ tướng xuất trận thức tỉnh đến 5 sao, cấp 89

3000

Toàn bộ Võ tướng xuất trận, mỗi tướng trang bị 5 Tướng Tinh Đỏ

2000

Mở khóa Chiến Lệnh Cao Cấp

3000

 

♦ Server <56 ngày:

• Thưởng Cấp Chiến Lệnh:

Cấp Chiến Lệnh

Chiến Lệnh Thường

Chiến Lệnh Cao Cấp

1

Bạc*50000

KNB*250

2

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

3

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

4

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

5

Mảnh Trang Sức Đỏ*1

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

6

Bạc*50000

KNB*250

7

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

8

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

9

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

10

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

11

Bạc*50000

KNB*250

12

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

13

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

14

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

15

Mảnh Tướng Quân Sư*7

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

16

Bạc*50000

KNB*250

17

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

18

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

19

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

20

Mảnh Trang Sức Đỏ*1

Mảnh Tướng Quân Sư*7

21

Bạc*50000

KNB*250

22

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

23

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

24

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

25

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Tướng Quân Sư*7

26

Bạc*50000

KNB*250

27

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

28

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

29

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

30

Mảnh Tướng Quân Sư*7

Mảnh Tướng Quân Sư*7

31

Bạc*50000

KNB*250

32

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

33

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

34

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

35

Mảnh Trang Sức Đỏ*1

Mảnh Tướng Quân Sư*7

36

Bạc*50000

KNB*250

37

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

38

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

39

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

40

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Tướng Quân Sư*7

41

Bạc*50000

KNB*250

42

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*5

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

43

Sách EXP-Trung*5

Sách EXP-Cao*5

44

Đá Tẩy Luyện*10

Đá Tẩy Luyện*20

45

Mảnh Tướng Quân Sư*7

Mảnh Tướng Quân Sư*7

46

Đá Tẩy Luyện*10

Mảnh Tướng Quân Sư*7

47

Đá Tẩy Luyện*10

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

48

Mảnh Tướng Quân Sư*7

Mảnh Đá Hồn Luyện*10

49

Mảnh Đá Hồn Luyện*5

Mảnh Tướng Quân Sư*16

50

Mảnh Tướng Quân Sư*7

Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1

Nhiệm vụ mỗi ngày:

Nhiệm vụ mỗi ngày

EXP Chiến Lệnh

Khiêu chiến Phó bản chính tuyến 80 lần

100

Khiêu chiến Bình Định Loạn Thế 20 lần

140

Tranh đoạt BOSS Quân Đoàn 2 lần

160

Thưởng đăng nhập

60

Đấu giá 2 lần

120

Tích lũy tiêu 1500NB

180

• Nhiệm vụ mỗi tuần:

Nhiệm vụ mỗi tuần

EXP Chiến Lệnh

Tẩy luyện Bảo Vật 10 lần

400

Khiêu chiến Phó bản chính tuyến 560 lần

200

Khiêu chiến BOSS Quân Đoàn 21 lần

400

Khiêu chiến Phó bản Quân Đoàn 28 lần

200

Khiêu chiến Phó bản Quân Đoàn 56 lần

400

Viễn Chinh 50 giờ

400

Viễn Chinh 100 giờ

600

Trồng rau doanh trại 20 lần

500

Trồng rau doanh trại 40 lần

500

Tạo mới Vượt Ải Trảm Tướng 5 lần

400

Tạo mới Vượt Ải Trảm Tướng 10 lần

600

• Nhiệm vụ khiêu chiến:

Nhiệm vụ khiêu chiến

EXP Chiến Lệnh

Sát thương cao nhất trong Phó bản Quân Đoàn đạt

3800

Lực chiến đạt 30 triệu

3800

Đăng nhập 14 ngày trong thời gian nhiệm vụ

1000

Đăng nhập 28 ngày trong thời gian nhiệm vụ

2000

Chiêu tài trong Tụ Bảo Bồn 750 lần

3000

Mở khóa Chiến Lệnh Cao Cấp

3000