Đăng nhập nhận VIP 5 và 100k Nguyên Bảo

Hoạt động đăng nhập “10 Vạn Nguyên Bảo”

Thời gian
  • Vĩnh Viễn
Nội dung
  • Liên tục đăng nhập tặng VIP 5, nhận tổng cộng 10 Vạn Nguyên Bảo, tương đương 25 Triệu VND

 

Hoạt Động Đăng Nhập Máy Chủ Mới

Thời gian
  • -  Lần 1: Ngày 1-7 của Server
  • -  Lần 2: Ngày 8-14 của Server
Nội dung
  • Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng

Chi tiết phần thưởng

Ngày 1

NB×100,Bánh Bao×2

Ngày 2

NB×150,Rượu Ngon×2

Ngày 3

NB×200,Đá Tinh Luyện-Sơ×50

Ngày 4

NB×250,Thiên Mệnh Đơn ×50

Ngày 5

NB×300,Lệnh Tạo Mới×30

Ngày 6

NB×350,Lệnh Tạo Mới×30

Ngày 7

NB×500

 

Ngày 8

Bánh Bao

3

Tiến Cấp Đơn

500

Ngày 9

Rượu Ngon

3

Trang Sức EXP Bạc

25

Ngày 10

Bánh Bao

5

Thiên Mệnh Đơn

50

Ngày 11

Rượu Ngon

3

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt

30

Ngày 12

Bánh Bao

8

Đá Tiến Cấp Bảo Vật

15

Ngày 13

Rượu Ngon

8

Thức Tỉnh Đơn

200

Ngày 14

Bánh Bao

10

Nguyên Bảo

1000