CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SINH NHẬT 2 TUỔI 2022 (14/05)

1. Dành cho Server từ 8 ngày trở xuống:

► Thời gian diễn ra: Ngày 14/05 – 16/05
► Phạm vi: Server mở dưới 8 ngày
Nạp mốc + Tích lũy Mừng Lễ:
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị. 
• Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị.  
• Tích lũy nạp 23,100,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc. 
• Chỉ nạp và nhận phần thưởng trong giao diện của sự kiện, không cộng dồn với các sự kiện khác.
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Vật phẩm
Số lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1
6
129,000 VND
Rương Chọn Trang Sức Đỏ*2, Rương Chọn Trang Sức Cam*4, Trang Sức EXP-Vàng*8, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
12
129,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3, Đá Thức Tỉnh*8, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
12
279,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*6, Rương Chọn Trang Sức Vàng*3, Hồn Trang Sức Kim*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*2
12
529,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*12, Rương Truyện Ký-Cam*6, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*4
12
1,049,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*24, Rương Chọn Mảnh Trang Bị Đỏ*30, Rương Kim Trang Linh*400, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*8
12
1,999,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*51, Rương Truyện Ký-Cam*26, Rương Truyện Ký-Đỏ*17, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*17
12
2,199,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*60, Rương Truyện Ký-Kim*4, Hồn Trang Sức Kim*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*20
18
 
¤ Nạp tích lũy: 
Tích lũy nạp
Vật phẩm
Số lần
66,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*1, Linh Kiện-Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
1
330,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*3, Linh Kiện-Cực*20, Mặc Gia Thiết*50, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
1
990,000 VND
Hồn Trang Sức Kim*4, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*16, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*6
1
1,980,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*1, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*40, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*12
1
6,600,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (chọn all)*2, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*5, Thiên Khởi Thạch*16, Truyện Ký Đỏ*10
1
11,550,000 VND
Quà chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*8, Thiên Khởi Thạch*32, Truyện Ký Kim*10
1
16,500,000 VND
Quà chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*10, Xích Diệm Phụng Vũ*2, Truyện Ký Ám Kim*10
1
23,100,000 VND
Quà chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*2, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*12, Truyện Ký Ám Kim*20
1

 

2. Dành cho Server từ 8 ngày trở lên:

► Thời gian diễn ra: Ngày 14/05 – 16/05
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 – S353)
Nạp mốc + Tích lũy Mừng Lễ:
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị. 
• Tham gia nạp ngoài nhận được rất nhiều Vé Rút Thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Mừng Lễ) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị kèm theo như Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi, Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ (gồm 4 bộ trang bị mới), Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh (dùng Gộp trang bị).  
• Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị. 
• Tích lũy nạp 23,100,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc.
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ
Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Vật phẩm
Số lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Vé Rút Thưởng*4
6
129,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*3, Rương Tự Chọn Thần Binh-Lục*5, Thần Binh Lệnh*10, Vé Rút Thưởng*12
12
129,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3, Đá Thức Tỉnh*8, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1, Vé Rút Thưởng*12
12
279,000 VND
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*1, Phá Giới Ngọc Bài*15, Khởi Linh Thạch*100, Vé Rút Thưởng*22
12
529,000 VND
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*2, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Rương Truyện Ký-Kim*1, Vé Rút Thưởng*44
12
1,049,000 VND
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*4, Luyện Linh Thạch-Tinh*2, Chú Linh Đơn*1000, Vé Rút Thưởng*88
12
1,999,000 VND
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*9, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Hồn Trang Sức Kim*8, Vé Rút Thưởng*152
12
2,199,000 VND
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*10, Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*60, Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh*100, Vé Rút Thưởng*165
18
 
¤ Nạp tích lũy: 
Tích lũy nạp
Vật phẩm
Số lần
66,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*1, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*1, Thần Binh Lệnh*5, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
1
330,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*3, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*2, Thần Binh Lệnh*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
1
990,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*15, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Tốt*1, Chú Linh Đơn*1000, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*6
1
1,980,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*25, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Tinh*1, Chú Linh Đơn*2000, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*12
1
6,600,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (chọn all)*2, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*5, Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*2, Truyện Ký Đỏ*10
1
11,550,000 VND
Quà chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*8, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*3, Rương Tự Chọn Vật Liêu Thần Binh*20
1
16,500,000 VND
Quà chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*10, Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Tinh*5, Truyện Ký Ám Kim*10
1
23,100,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*240,  Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh*400, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*6, Truyện Ký Ám Kim*20
1
*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Mừng Lễ ngày 14/05 – 16/05. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
 
► Vòng Quay Mừng Lễ:
♦ Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé Rút Thưởng. Dùng Vé Rút Thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé Rút Thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
♦ Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Hoàn trả rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé Rút Thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé Rút Thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé Rút Thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé Rút Thưởng*2
80
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*5
120
Vé Rút Thưởng*5
200
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (chọn all)*1
350
Vé Rút Thưởng*6
600
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*10
1000
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*20
1500
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*30
2000
Rương Mảnh Sinh Nhật 2 Tuổi*40
2500
¤ Nhiệm vụ phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé Rút Thưởng*2
¤ Tiệm đổi:
Tiệm đổi
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Số lần đổi
Cao Cấp
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*2
80
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
80
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
80
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*1
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
80
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
80
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
80
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2
80
Trung cấp
Mảnh Thần-Viêm Long*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Thần-Tuyết Hống*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Thần-Côn*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
100
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*2
20
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt*1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt*1
1
Sơ Cấp
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1200
10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1200
10
Mảnh Tử Kim Mã 3 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1800
10
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Nguyên Bảo*1200
10
Bạc*100000
Nguyên Bảo*50
100
Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5
Nguyên Bảo*250
200
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100
Nguyên Bảo*250
100
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.