TƯỚNG TINH KIM MỚI

Thần–Đổng Trác Tướng Tinh
• Tự tạo hộ thuẫn bằng 18% sinh mệnh bản thân mỗi 8s → một lượng máu ảo liên tục được tạo ra để bảo vệ tướng.
• Ngoài ra còn có khả năng kết hợp với hồi Nộ Khí của Thần-Gia Cát Lượng Tướng Tinh.
 
Thần–Hạ Hầu Đôn Tướng Tinh
• Phù hợp với các tướng có sát thương nộ cao, bởi ngoài tăng 15% sát thương, việc giảm 10% phòng vệ của mục tiêu mỗi skill nộ cho phép dồn lượng sát thương lớn vào mục tiêu.
 
Thần–Thái Sử Từ Tướng Tinh
• Kết hợp với các tướng có lượng công kích cao và khả năng sát thương đơn mục tiêu, có thể nhanh chóng dứt điểm tướng địch có lực chiến mạnh nhất của đối phương bằng 175% công kích của bản thân, kèm theo choáng → khả năng dứt điểm đơn lẻ đột phá.