TƯỚNG TINH ĐỎ ĐẶC BIỆT

Bế Nguyệt – Điêu Thuyền Tướng Tinh
 
Lệ Nhân – Đại Kiều Tướng Tinh
 
Thần Uy – Mã Siêu Tướng Tinh
 
Cố Thủ - Tào Nhân Tướng Tinh
 
Thái Bình – Vu Cát Tướng Tinh
 
Cẩm Phàm – Cam Ninh Tướng Tinh