Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Vu Cát

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Vu Cát, vốn là mộn đạo sĩ, chuyên dùng phù chú chữa bệnh, sau này bị Tôn Sách trảm sát. Bị Ma Vương sai khiến mê hoặc chúng sinh.

Kỹ năng

Phù Thuật- Bộc

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 101% tấn công, giúp toàn bộ tướng phe ta tăng 10% tăng sát thương, duy trì 6 giây

Phù Thuật - Thiên

  • Giúp Võ Tướng có sinh lực thấp nhất phe ta phục hồi sinh lực bằng 120% tấn công và tăng 15% phòng thủ mục tiêu, duy trì 6 giây.

Phù Thuật - Công

  • Giúp Võ Tướng tấn công cao nhất của phe ta tăng 10% tấn công và 20% bạo kích, duy trì 10 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Trương Giác - Viên Thiệu - Đổng Trác - Hoa Đà - Văn Xú - Chúc Dung

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Viên Thiệu vs Vu Cát

Tịch Thiên Ma Kiếm: Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất gây sát thương vật lý bằng 470% tấn công, lần này có thêm 30% bạo kích và 20% chính xác