Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Vu Cấm

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Vu Cấm, tự Văn Tắc, là một võ tướng cuối thời Đông Hán, thuộc hạ của Tào Tháo, đã chinh chiến rất nhiều chiến dịch cho Tào Tháo, tạo dựng nên nền tảng nước Ngụy.

Kỹ năng

Kinh Cúc Hộ Thuẫn

  • Thi triển 1 Hộ Thuẫn có thể đỡ sát thương vật lý bằng 153% tấn công, và phản lại 10% sát thương phải chịu, duy trì 6 giây

Thuẫn Minh

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 170% tấn công, có 40% xác suất gây choáng 1 giây

Hào Khí Trảm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Trương Liêu - Tào Tháo - Quách Gia - Điển Vi - Thái Vân Cơ - Chân Cơ

Chu Tước Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn