Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Viên Thiệu

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Viên Thiệu, tự Bản Sơ, thuộc dòng dõi Viên Thị, là bạn học thời nhỏ của Tào Tháo. Sau trở thành minh chủ liên minh chống Đổng Trác. Ở trận Quan Độ đại bại dưới tay Tào Tháo rồi sinh bệnh mà mất.

Kỹ năng

Kiếm Phá Hư Không

  • Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất gây sát thương vật lý bằng 380% tấn công, lần này có thêm 30% bạo kích và 20% chính xác

Vương Chi Quân Thế

  • Gây cho địch ở xa nhất và mục tiêu trong phạm vi nhất định bên cạnh kẻ địch đó sát thương vật lý bằng 192% tấn công, đồng thời 30% khiến mục tiêu tràm mặc, duy trì 2 giây

Hư Quang Kiếm

  • Gây sát thương vật lý bằng 154% tấn công cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 12% tấn công bản thân, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Lữ Bố - Đổng Trác - Mạnh Hoạch - Công Tôn Toản - Văn Xú - Vu Cát - Nhan Luong

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

Viên Thiệu vs Vu Cát

Tịch Thiên Ma Kiếm:Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất gây sát thương vật lý bằng 470% tấn công, lần này có thêm 30% bạo kích và 20% chính xác