Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tuân Úc

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Tuân Úc, tự Văn Nhược, một mưu sĩ có tài thời Đông Hán. Ông nổi tiếng tao nhã thanh thoát, tiến cử mưu sĩ có tài khác giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp

Kỹ năng

Tập Kích

  • Gây sát thương pháp thuật băng 215% tấn công cho đơn vị có tấn công nhất của kẻ địch và tất cả người trong phạm vi nhất định ở xung quanh, kỹ năng có 20% bạo kích.

Quỷ Mưu

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 116% tấn công

Sát Vu Vô Thanh

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 382% tấn công cho kẻ địch có sinh lực thấp nhất.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Quách Gia - Hạ Hầu Đôn - Thái Văn Cơ - Tào Nhân - Hứa Chử

Chu Tước Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ