Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tư Mã Ý

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt. Là người thông minh, uyên bác. Mưu sĩ, chính trị gia Ngụy quốc. Là người đặt nền móng đầu tiên cho triều đại Tây Tấn.

Kỹ năng

Ảo Dực Bộc Tòng

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 174% tấn công, sau khi thi triển kỹ năng có 9 giây đánh thường, mục tiêu trúng đòn có 50% nổ tung tạo thành phạm vi sát thương, đồng thời khiến mục tiêu Trầm Mặc 2 giây

Hắc Nha Loạn Vũ

  • Gây cho 2 địch ngẫu nhiên sát thương pháp thuật bằng 100% tấn công, giúp tất cả Võ Tướng phe ta thêm 1 Hộ Thuẫn 65% tấn công, duy trì 9 giây

Nha Vũ

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 410% tấn công cho kẻ địch có nộ khí cao nhất, giảm 10% phòng thủ của mục tiêu, duy trì 9 giây. Nếu sinh lực mục tiêu cao hơn 50% sẽ kèm thêm trạng thái Trầm Mặc cho mục tiêu, duy trì 3 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Trương Liêu - Hạ Hầu Đôn - Tào Tháo - Quách Gia - Tuân Úc - Tào Nhân - Chân Cơ - Thái Văn Cơ

Chu Tước Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Tư Mã Ý vs Trương Liêu

Ám Vô Thiên Nhật: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 207% tấn công, sau khi thi triển kỹ năng có 9 giây đánh thường, mục tiêu trúng đòn có 50% nổ tung tạo thành phạm vi sát thương, đồng thời khiến mục tiêu Trầm Mặc 2 giây