Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tử Hư Thượng Nhân

Phẩm Chất

Kim

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Dị nhân sống ở núi Cẩm Bình, có thể biết sinh tử số mạng người khác

Kỹ năng

Lôi Kiếm Oanh Bộc

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 100% tấn công, bản thân rơi vào Cuồng Nộ, duy trì 12 giây, thời gian này mỗi lần đánh thường được cộng thêm xác suất gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương vật lý bằng 35% tấn công (Bạo kích càng cao, xác suất thi triển càng cao)

Hổ Nguyệt Thiểm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 116% tấn công, giúp bản thân tăng 20% bạo kích, duy trì 6 giây.

Dược Lôi Thiểm

  • Bạo kích tăng 5%, mỗi lần tấn công có 30% khiến đơn vị phòng thủ thấp nhất và kẻ địch trong phạm vi nhất định xung quanh mục tiêu chịu sát thương vật lý bằng 45% tấn công, liên tục tấn công 4 lần chắc chắn kích hoạt.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Kích duyên với võ tướng SSS,SS+,SS,S ở các quốc gia

Lưỡng Nghi Ấn - Bát Trận Đồ

[Bảo Vật Đánh Xa] Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

Tử Hư Thượng Nhân vs Thời trang SS+/SSS bất kì

Linh Thương-Thần Xà: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 160% tấn công, đồng thời khiến toàn bộ mục tiêu cộng dồn hiệu quả trúng độc, duy trì 6 giây, cứ 2 giây gây sát thương pháp thuật bằng 40% tấn công, trong thời gian này tăng 80% sát thương Độc Dịch do Tử Hư Thượng Nhân thi triển.