Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Từ Hoảng

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Từ Hoảng, tự Công Minh, là vị tướng được đánh giá là xuất sắc nhất của triều đình Tào Ngụy. Trong sự nghiệp của mình, ông lập được vô số chiến công, nổi bật nhất là việc đánh thắng Quan Vũ trong trận chiến Phàn Thành.

Kỹ năng

Nguyệt Hoa Thiên Nhẫn

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 133% tấn công, 30% khiến địch giảm 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Bách Nhân Địch

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 339% tấn công

Thiên Quân

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước 3 lần tổng cộng bằng 166% tấn công, bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Trương Liêu - Hạ Hầu Đôn - Tào Nhân - Chân Cơ - Hứa Chử - Thái Vân Cơ

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp