Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Trương Giác

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Trương Giác, là thủ lĩnh quân Hoàng Cân vào cuối thời kỳ Đông Hán, chống lại triều đình nhà Hán nhưng đã bị triều đình đàn áp.

Kỹ năng

Lôi Bạo Thiên Lao

  • Gây cho địch ở xa nhất và mục tiêu trong phạm vi nhất định bên cạnh kẻ địch đó sát thương pháp thuật bằng 145% tấn công, đồng thời 25% làm choáng kẻ địch trong 1 giây

Chiêu Lôi Thuật

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 116% tấn công

Tĩnh Điện Cầu

  • Gây sát thương pháp thuật cho Võ Tướng có phòng ngự cao nhất của phe địch bằng 138% tấn công và kèm trạng thái Tê Liệt trong 6 giây, giảm 13% phòng thủ của mục tiêu, mỗi 2 giây gây sát thương pháp thuật bằng 31% tấn công.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Vu Cát - Đồng Trác - Công Tôn Toản - Văn Xú - Hoa Đà

Thanh Long Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ