Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Triệu Vân

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Triệu Vân, tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thục Hán, Ông chính là vị tướng làm nên kỳ tích một mình cứu chúa trong trận Trường Bản

Kỹ năng

Cửu Thiên Long Hồn

  • Cửu Thiên Long Hồn:Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 85% tấn công, đồng thời đánh bay khiến kẻ địch bị choáng, duy trì 2 giây, x2 hiệu quả thủ mà kỹ năng 1 tăng, duy trì 9 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Long Minh

  • Long Minh:Đánh thường có 20% đánh lui mục tiêu, mỗi lần tấn công tăng 2% phòng thủ và 2% né tránh của bản thân, duy trì 3 giây, tăng cộng dồn 3 tầng.

Long Đảm Phá

  • Long Đảm Phá:Tăng 10% né tránh bản thân, duy trì 9 giây, trong thời gian này mỗi lần né tránh thành công có 30% phục hồi sinh lực bằng 45% tấn công bản thân và phát động 1 lần tấn công đặc biệt khiến tất cả kẻ địch chịu sát thương vật lý bằng 45% tấn công.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Quan Vũ - Lưu Bị - Tôn Thượng Hương - Khương Duy - Mã Siêu - Bàng Thống - Hoàng Trung - Nguyệt Anh

Bạch Hổ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Khương Duy vs Triệu Vân

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: Long Nhận Quang Kiếm:Gây cho toàn bộ địch phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 166% tấn công, đơn vị có sinh lực dưới 50% sẽ gây thêm 15% sát thương vật lý, đơn vị có sinh lực trên 50% sẽ kèm 30% tỉ lệ bạo kích