Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tôn Thượng Hương

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Con gái Tôn Kiên và là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền, sau lấy Lưu Bị làm phu quân

Kỹ năng

Pháo Cao Xạ

  • Kỹ năng nộ khí gây thêm sát thương bằng 14% tấn công, tăng thêm 10% bạo kích

Tam Liên Nỏ

  • Liên tục tấn công 3 lần đơn vị có phòng thủ cao nhất, gây sát thương vật lý tổng bằng 339% tấn công.

Hồng Liên Bộc Đạn

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 112% tấn công, 30% khiến địch giảm 15% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Lưu Bị - Triệu Vân - Khương Duy - Ngụy Diên - Mã Siêu - Nguyệt Anh

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp