Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tôn Sách

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Tôn Sách, tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Kỹ năng

Phệ Thiện Hổ Uy

  • Gây cho toàn bộ địch 5 lần tổng sát thương vật lý bằng 110% tấn công, đồng thời giúp cả đội tăng 5% tấn công, duy trì 9 giây

Viêm Kích Ba

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 254% tấn công, có 40% xác suất bạo kích thêm

Giao Xoa Trảm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 135% tấn công, giúp bản thân tăng 10% né tránh, duy trì 9 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Quyền - Tôn Kiên - Thái Sử Từ - Cam Ninh - Lục Tốn - Chu Thái - Đại Kiều

Thanh Long Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Tôn Sách vs Chu Du

Liệt Diệm Thao Thiên: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 2 giai đoạn tổng 138% tấn công, khiến địch kèm trạng thái Thiêu Đốt trong 6 giây (Gây tổng sát thương pháp thuật bằng 60% tấn công), đồng thời khiến mục tiêu giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Hợp Kích Kỹ Phụ

Tôn Sách vs SS+ hàng trước

Luyện Ngục Khiếu Hổ: Gây cho toàn bộ địch 5 lần tổng sát thương vật lý bằng 143% tấn công, đồng thời giúp cả đội tăng 5% tấn công, duy trì 9 giây