Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tôn Quyền

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau cùng Lưu Bị thiết lập Liên minh Tôn Lưu đánh bại vạn đại quân Tào Tháo

Kỹ năng

Cai trị thiên hạ

  • Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất và địch trong phạm vi lớn nhất định 4 lần Mưa Kiếm, gây tổng 192% sát thương pháp thuật, kỹ năng này thêm 30% bạo kích

Minh kiếm

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 320% tấn công cho mục tiêu có nộ khí cao nhất và giảm 10% phòng thủ của mục tiêu, duy trì 6 giây.

Hồng liên kiếm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 148% tấn công, đồng thời định thân 2 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Sách - Tôn Kiên - Thái Sử Từ - Cam Ninh - Lục Tốn - Chu Thái - Lữ Mông - Lỗ Túc - Tiểu Kiều

Bạch Hổ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

Tôn Quyền vs Lục tốn

Vô Hạn Ngự Kiếm: Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất và địch trong phạm vi lớn nhất định 4 lần Mưa Kiếm, gây tổng 232% sát thương pháp thuật, kỹ năng này thêm 30% bạo kích