Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Thái Văn Cơ

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Thái Diễm tự Văn Cơ, con gái Thái Ung, tài nữ cuối Đông Hán, bác học đa tài, tinh thông âm luật. Bị Hung Nô bắt giữ. 12 năm sau, Tào Tháo thống nhất phương bắc, dùng số tiền lớn chuộc Thái Văn Cơ về và gả cho Đổng Tự.

Kỹ năng

Diễm Vũ Luân Hoa

  • Gây cho toàn bộ địch 3 lần tổng 129% sát thương vật lý, kỹ năng này có thêm 20% bạo kích

Thuấn Hoa

  • Gây cho địch ở gần nhất sát thương pháp thuật bằng 4 lần tổng 339% tấn công

Liên Hoa

  • Gây cho 2 địch ngẫu nhiên sát thương pháp thuật bằng 276% tấn công

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Hạ Hầu Đôn - Tuân Úc - Điển Vi - Vu Cấm - Từ Hoảng - Chân Cơ

Huyền Vũ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp