Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tào Tháo

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên lúc nhỏ là A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc

Kỹ năng

Lôi Kiếm Oanh Bộc

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 100% tấn công, bản thân rơi vào Cuồng Nộ, duy trì 12 giây, thời gian này mỗi lần đánh thường được cộng thêm xác suất gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương vật lý bằng 35% tấn công (Bạo kích càng cao, xác suất thi triển càng cao)

Hổ Nguyệt Thiểm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 116% tấn công, giúp bản thân tăng 20% bạo kích, duy trì 6 giây.

Dược Lôi Thiểm

  • Bạo kích tăng 5%, mỗi lần tấn công có 30% khiến đơn vị phòng thủ thấp nhất và kẻ địch trong phạm vi nhất định xung quanh mục tiêu chịu sát thương vật lý bằng 45% tấn công, liên tục tấn công 4 lần chắc chắn kích hoạt.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Trương Liêu - Hạ Hầu Đôn - Tào Nhân - Quách Gia - Hứa Chử - Điển Vi - Vu Cấm

Thanh Long Ấn - Tam Thập Lục Kế

[Bảo Vật Đánh Xa] Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

Tào Tháo vs Quách Gia

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 131% tấn công, bản thân rơi vào Cuồng Nộ, duy trì 12 giây, thời gian này mỗi lần đánh thường được cộng thêm xác suất gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương vật lý bằng 35% tấn công (Bạo kích càng cao, xác suất thi triển càng cao)