Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tào Nhân

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Tào Nhân, biểu tự Tử Hiếu, là danh tướng của Tào Ngụy, một trong 8 Hổ Kỵ, sở trường phòng thủ, theo Tào Tháo chinh chiến nhiều năm, từng giữ chức Đại Tư Mã

Kỹ năng

Sơn Băng Địa Liệt

  • Gây sát thương vật lý bằng 170% tấn công cho kẻ địch trong phạm vi lớn phía trước, đánh bay mục tiêu choáng 1 giây, tăng 20% phòng thủ bản thân, duy trì 6 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn).

Thuẫn Phản

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 2 lần tổng cộng bằng 189% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu giảm 13% tấn công, duy trì 9 giây

Vinh Quang Bích

  • Tăng 15% phòng thủ bản thân, duy trì 6 giây, trong thời gian này mỗi khi bị tấn công 2 lần đều sẽ miễn dịch sát thương vật lý đánh thường lần kế.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Tào Tháo - Hạ Hầu Đôn - Quách Gia - Từ Hoảng - Chân Cơ - Tuân Úc

Huyền Vũ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: