Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tả Từ

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Tả Từ, tự Nguyên Phóng, đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Hán, tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể sai khiến quỷ thần, sau lên núi luyện linh đơn

Kỹ năng

Bí Thuật - Nhiếp Hồn

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 100% tấn công, đồng thời có 30% khiến mục tiêu Thạch Hóa (Tướng bị Thạch Hóa sẽ không thể di chuyển, tấn công hoặc hồi nộ khí), duy trì 2 giây. Đồng thời giúp tướng phe ta tăng 10% bạo kích, duy trì 6 giây

Bí Thuật - Độn Giáp

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 131% tấn công cho kẻ địch tấn công cao nhất, giảm 10% tấn công của mục tiêu chuyển thành tấn công của bản thân, duy trì 9 giây.

Bí Thuật - Toái Liệt

  • Gây cho 2 địch ngẫu nhiên sát thương pháp thuật bằng 170% tấn công, giúp Võ Tướng có sinh lực thấp nhất phe ta phục hồi sinh lực bằng 150% tấn công.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Lữ Bố - Đổng Trác - Viên Thiệu - Vu Cát - Trương Giác - Chúc Dung - Nhan Lương - Văn Xú

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Tả Từ vs Lữ Bố

Cấm Thuật - Thiên Chú: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 133% tấn công, đồng thời có 30% khiến mục tiêu Thạch Hóa (Tướng bị Thạch Hóa sẽ không thể di chuyển, tấn công hoặc hồi nộ khí), duy trì 2 giây. Đồng thời giúp tướng phe ta tăng 10% bạo kích, duy trì 6 giây