Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Quan Vũ

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, nổi tiếng với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng. Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng. Ông là người trung nghĩa, anh dũng nên được thiên hạ tôn làm Võ Thánh

Kỹ năng

Nguyệt Long Ngâm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 110% tấn công, kỹ năng này có thêm 30% bạo kích, bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây

Phá Long Trảm

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 276% tấn công, có 20% xác suất bạo kích thêm

Đơn Thương Độc Mã

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 137% tấn công, sát thương lần này sẽ ngẫu nhiên gây ra 0.8-1.4 lần sát thương, sinh lực mục tiêu càng thấp, sát thương càng cao.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Triệu Vân - Lưu Bị - Trương Phi - Bàng Thống - Mã Siêu - Hoàng Trung - Tôn Thượng Hương

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

[Bảo Vật Đánh Xa] Cổ Đồng Tí

Hợp Kích Kỹ

Quan Vũ vs Gia Cát Lượng

Liệt Không Tinh Vũ: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 136% tấn công, đồng thời khiến địch giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây, 30% làm choáng kẻ địch, duy trì 2 giây

Hợp Kích Kỹ Phụ

Quan Vũ vs SS+ hàng trước

Thanh Long Yến Nguyệt: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 143% tấn công, kỹ năng này có thêm 30% bạo kích, bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây