Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Quách Gia

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, ông giữ chức Quân Sư Tế Tửu, đáng tiếc ông mất sớm khiến Tào Tháo vô cùng thương tiếc.

Kỹ năng

Thủy Mộ Phiến

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 lần tổng 101% tấn công, khiến toàn bộ tướng tăng 20% bạo kích, duy trì 6 giây

Quỷ Tài Di Kế

  • Hồi sinh lực cho võ tướng có sinh lực thấp nhất bằng 119% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu tăng 10% Giảm ST, duy trì 6 giây

Ưng Kích

  • Giúp Võ Tướng có bạo kích cao nhất của phe ta tăng 30% bạo kích và 50% hiệu quả bạo kích, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Tuân Úc - Tào Tháo - Hứa Chử - Tào Nhân - Vu Cấm

Chu Tước - Vô Tự Thiên Thư

[Bảo Vật Quân Sư] Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Tào Tháo vs Quách Gia

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 131% tấn công, bản thân rơi vào Cuồng Nộ, duy trì 12 giây, thời gian này mỗi lần đánh thường được cộng thêm xác suất gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương vật lý bằng 35% tấn công (Bạo kích càng cao, xác suất thi triển càng cao)