Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Pháp Chính

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Pháp Chính tự Hiếu Trực, một trong những mưu sĩ hàng đầu của thế lực quân phiệt Lưu Bị thời Tam Quốc. Ban đầu, Pháp Chính là thủ hạ của Lưu Chương - quân phiệt Tây Xuyên. Sau này, khi Lưu Bị vào đất Thục, Pháp Chính về làm mưu thần cho Bị, được bị rất tín nhiệm và kính trọng.

Kỹ năng

Cuồng Phong Lân

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 4 lần tổng 133% tấn công, 30% khiến mục tiêu giảm 15% thủ, duy trì 6 giây

Thương Phá

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 339% tấn công

Liên Kích Đôi

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 210% tấn công, có 30% xác suất gây choáng, duy trì 1 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Lưu Bị - Bàng Thống - Trương Phi - Nguyệt Anh - Ngụy Diên

Bạch Hổ Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp