Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Nhan Lương

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Là tướng giỏi của Viên Thiệu. Tiêu diệt Ngụy Tục, Tống Hiến và thắng luôn cả Từ Hoảng trong cuộc chiến với Tào Tháo. Sau đó bị trảm dưới tay Quan Vũ trong doanh trại quân Tào.

Kỹ năng

Ảnh Nhẫn Ba Động

  • Gây cho toàn bộ địch 132% sát thương vật lý, 30% giúp bản thân hồi 30 nộ khí

Ám Ảnh Thương

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 339% tấn công

Giáo Vô Hình

  • Gây cho địch phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 204% tấn công, mỗi lần có 20% xác suất thi triển trầm mặc đối với địch 1 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Viên Thiệu - Điêu Thuyền - Mạnh Hoạch - Văn Xú

Bạch Hổ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp